ДІАГНОСТИЧНІ МЕТОДИ І ПРИЙОМИ ЯК ЗАПОРУКА ПОБУДОВИ ЕФЕКТИВНОЇ ЛОГОПЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено логопедичну допомогу дітям дошкільного віку із розладами аутистичного спектру. Одним із провідних завдань організації логопедичної роботи є реалізація завдань мовленнєвої компетентності дитини. Мовлення виступає не тільки засобом комунікації, за допомогою нього дитина соціалізується, пристосовуються до умов суспільства налагоджує контакти і взаємозв’язки, це також інструмент розвитку інтелектуальної сфери. Це обумовлено тим, що у психолого-педагогічній науці мовленнєва діяльність розглядається одночасно, як одна з вищих психічних функцій особистості, так і засіб пізнання оточуючого світу. Зазначено, що головним завданням логопедичної допомоги дітям із розладами аутистичного спектру є успішна соціалізація, а інструментом цього виступає розвинене мовлення та сформованість комунікативних навичок. The publication examines speech therapy assistance for preschool children with autism spectrum disorders. One of the leading tasks of the organization of speech therapy work is the implementation of the tasks of the child's speech competence. Speech is not only a means of communication, with its help the child socializes, adapts to the conditions of society, establishes contacts and relationships, it is also a tool for the development of the intellectual sphere. This is due to the fact that in psychological and pedagogical science speech activity is considered both one of the higher mental functions of the individual and a means of learning about the surrounding world. It is noted that the main task of speech therapy for children with autistic spectrum disorders is successful socialization, and the tool for this is developed speech and the formation of communication skills.
Опис
Ключові слова
розвиток мовлення, аутизм, логопедія, діти з особливими освітніми потребами, соціалізація, студентські роботи, speech development, autism, speech therapy, children with special educational needs, socialization, student works
Цитування
Бондаренко В. В. Діагностичні методи і прийоми як запорука побудови ефективної логопедичної допомоги дітям дошкільного віку із порушеннями аутистичного спектру / В. В. Бондаренко // Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє : до 85-річчя акад. В. І. Бондаря [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 65–67.