ДО ПИТАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗВО ЯК СУБ’ЄКТІВ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-09-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано професійну діяльність викладача закладу вищої освіти. В контексті трудового права науково-педагогічні працівники закладу вищої освіти (ЗВО) виступають суб’єктами трудових правовідносин і мають певні професійні обов’язки. Специфіка професійної діяльності науково-педагогічних працівників ЗВО зумовлена особливостями педагогічної праці, яка спрямована на розвиток науки, методики, технологій навчання та виховання нової генерації фахівців у різних галузях. Відмічено, що в умовах професійної діяльності науково-педагогічні працівники повинні бути здатними швидко орієнтуватися у змінених умовах праці; знаходити ефективні рішення у будь-яких ситуаціях, у тому числі нештатних; постійно підвищувати свій науковий та творчий потенціал; бути достойним прикладом для підростаючого покоління; виховувати студентську молодь у дусі поваги до рідної мови, культури, професії вчителя; поваги до власної держави та її незалежності. The publication analyzes the professional activity of a teacher at a higher education institution. In the context of labor law, scientific and pedagogical employees of a higher education institution (HEI) act as subjects of labor relations and have certain professional obligations. The specificity of the professional activity of scientific and pedagogical workers of higher education institutions is determined by the peculiarities of pedagogical work, which is aimed at the development of science, methods, teaching technologies and the education of a new generation of specialists in various fields. It was noted that in the conditions of professional activity, scientific and pedagogical workers should be able to quickly navigate in changed working conditions; find effective solutions in any situation, including unusual ones; to constantly increase one's scientific and creative potential; to be a worthy example for the younger generation; to educate student youth in the spirit of respect for their native language, culture, and the teaching profession; respect for one's own state and its independence.
Опис
Ключові слова
юридична освіта, професійна діяльність, викладачі, заклади вищої освіти, трудові правовідносини, аспірантські роботи, legal education, professional activity, teachers, institutions of higher education, labor relations, postgraduate works
Цитування
Лиманський П. П. До питання особливостей професійної діяльності науково-педагогічних працівників ЗВО як суб’єктів трудових правовідносин / П. П. Лиманський // Юридична освіта – майбутній капітал України : круглий стіл до Дня працівника освіти, 29 верес. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2023. – С. 46–49.