Функціональний стан серцево-судинної системи учнів старшого шкільного віку в умовах дистанційного навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі досліджено функціональний стан серцево-судинної системи учнів. Предмет дослідження: показники серцево-судинної системи: частота серцевих скорочень, артеріальний тиск, розрахункові показники функціонального стану серцево-судинної системи: індекс Руф’є, проби С. П. Лєтунова, ортостатична проба. Методи дослідження: теоретичний аналіз літературних джерел, фізіологічні: визначення частоти серцевих скорочень, артеріального тиску; експериментальні методики: проби Руф’є, С. П. Лєтунова, ортостатична; методи математичної статистики. Розширено уявлення про стан серцево-судинної системи учнів в умовах дистанційного навчання та під впливом факторів, що викликають зниження працездатності серцево-судинної системи. Результати дослідження можна використати для розробки методичних рекомендацій, спрямованих на зниження ризику рівня напруження регуляторних механізмів та профілактики серцево-судинних захворювань у підлітків. Виявлені особливості функціонування кардіореспіраторної системи учнів старших класів в умовах дистанційного навчання необхідно враховувати при організації навчального процесу. In the qualifying work, the functional state of the students' cardiovascular system was investigated. Subject of research: indicators of the cardiovascular system: heart rate, blood pressure, calculated indicators of the functional state of the cardiovascular system: Rufier index, S. P. Letunov tests, orthostatic test. Research methods: theoretical analysis of literary sources, physiological: determination of heart rate, blood pressure; experimental methods: Ruffier, S. P. Letunov tests, orthostatic; methods of mathematical statistics. The understanding of the state of the cardiovascular system of students in the conditions of distance learning and under the influence of factors that cause a decrease in the performance of the cardiovascular system has been expanded. The results of the study can be used to develop methodological recommendations aimed at reducing the risk of the level of tension of regulatory mechanisms and prevention of cardiovascular diseases in adolescents. The identified features of the functioning of the cardiorespiratory system of high school students in the conditions of distance learning must be taken into account when organizing the educational process.
Опис
Ключові слова
серцево-судинна система, кардіореспіраторна система, учні шкільного віку, освітній процес, дистанційне навчання, cardiovascular system, cardiorespiratory system, school age students, educational process, distance learning
Цитування
Бондар В. О. Функціональний стан серцево-судинної системи учнів старшого шкільного віку в умовах дистанційного навчання : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) / В. О. Бондар ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. анатомії і фізіології людини ім. проф. Я. Р. Синельникова. – Харків, 2024. – 54 с. : табл. + дод.
Колекції