Управління розвитком управлінської культури майбутнього менеджера

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі обґрунтовано теоретичні та практичні аспекти управління розвитком управлінської культури майбутнього менеджера, зокрема, її суть, структуру та підходи до управління її розвитком. Адаптовано, розроблено й упорядковано діагностичний інструментарій для вимірювання рівня управлінської культури менеджера, розроблено спецкурс «Управлінська культура майбутнього керівника освітньої організації», експериментально доведено результативність упровадження спецкурсу, засвідчено позитивну динаміку рівнів управлінської культури майбутніх магістрів із менеджменту. The work substantiates the theoretical and practical aspects of managing the development of the managerial culture of the future manager, in particular, its essence, structure and approaches to managing its development. The diagnostic toolkit for measuring the level of managerial culture of a manager was adapted, developed and organized, the special course «Management culture of the future head of an educational organization» was developed, the effectiveness of the implementation of the special course was experimentally proven, the positive dynamics of the levels of managerial culture of future masters in management were proven.
Опис
Ключові слова
культура, управлінська культура, менеджер, заклад вищої освіти, розвиток, управлінська діяльність, спеціальний курс, спеціальний курс, culture, management culturе, manager, institution of higher education, development, management activity, special course
Цитування
Зеленська Л. Д. Управління розвитком управлінської культури майбутнього менеджера : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / Л. Д. Зеленська ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2024. – 60 с. : табл., схеми + дод.
Колекції