Управління самоосвітньою діяльністю педагогів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі досліджено теоретичні та практичні напрацювання науковців із проблеми управління самоосвітньою діяльністю педагогів. Уточнено суть самоосвітньої діяльності, її етапи та особливості здійснення, методи й засоби управління самоосвітньою діяльністю, упорядковано діагностичний інструментарій вимірювання стану управління самоосвітньою діяльністю. Укладено комплексно-цільову програму з удосконалення означеного аспекту управління. The paper examines the theoretical and practical work of scientists on the problem of managing the self-educational activities of teachers. The essence of self-educational activity, its stages and peculiarities of implementation, methods and means of self-educational activity management have been clarified, and the diagnostic toolkit for measuring the state of self-educational activity management has been organized. A comprehensive and targeted program for improving the specified aspect of management has been concluded.
Опис
Ключові слова
діяльність, самоосвіта, самоосвітня діяльність, педагог, управління, activity, self-education, self-educational activity, teacher, management
Цитування
Сердюк Д. А. Управління самоосвітньою діяльністю педагогів : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / Д. А. Сердюк ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2024. – 82 с. : табл., схеми + дод.
Колекції