Використання ігор та ігрових вправ при корекції у молодших школярів дисграфії внаслідок порушень мовного аналізу та синтезу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі здійснено теоретичний аналіз проблеми формування письмових навичок на початкових етапах навчання та сучасні підходи до діагностики та корекції дисграфії у дітей молодшого шкільного віку. Визначено напрямки, завдання та зміст корекційної роботи з подолання дисграфії внаслідок несформованості мовного аналізу та синтезу. Розроблено діагностичну методику для виявлення в учнів 2-х класів рівня сформованості мовного аналізу та синтезу. Розроблено та перевірено експериментально комплекс ігор та ігрових вправ для подолання дисграфії внаслідок порушення мовного аналізу та синтезу. In the qualification work, a theoretical analysis of the problem of the formation of writing skills at the initial stages of education and modern approaches to the diagnosis and correction of dysgraphia in children of primary school age was carried out. The directions, tasks and content of corrective work to overcome dysgraphia due to lack of language analysis and synthesis are determined. A diagnostic technique has been developed to identify the level of formation of language analysis and synthesis in 2nd graders. A complex of games and game exercises was developed and tested experimentally to overcome dysgraphia due to a violation of language analysis and synthesis.
Опис
Ключові слова
дисграфія, дисграфія внаслідок несформованості мовного аналізу та синтезу, дисграфічні помилки, діагностична методика, напрямки корекційної роботи, ігри та ігрові вправи, логопедична робота, dysgraphia, dysgraphia due to lack of language analysis and synthesis, dysgraphic errors, diagnostic technique, areas of corrective work, games and game exercises, speech therapy work
Цитування
Просяник О. П. Використання ігор та ігрових вправ при корекції у молодших школярів дисграфії внаслідок порушень мовного аналізу та синтезу : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / О. П. Просяник ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. спец. педагогіки. – Харків, 2024. – 95 с. : іл., табл. + дод.
Колекції