Використання ігор та ігрових вправ при корекції у молодших школярів дисграфії внаслідок порушень мовного аналізу та синтезу

dc.contributor.authorПросяник, О. П.
dc.date.accessioned2024-03-06T09:21:33Z
dc.date.available2024-03-06T09:21:33Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі здійснено теоретичний аналіз проблеми формування письмових навичок на початкових етапах навчання та сучасні підходи до діагностики та корекції дисграфії у дітей молодшого шкільного віку. Визначено напрямки, завдання та зміст корекційної роботи з подолання дисграфії внаслідок несформованості мовного аналізу та синтезу. Розроблено діагностичну методику для виявлення в учнів 2-х класів рівня сформованості мовного аналізу та синтезу. Розроблено та перевірено експериментально комплекс ігор та ігрових вправ для подолання дисграфії внаслідок порушення мовного аналізу та синтезу. In the qualification work, a theoretical analysis of the problem of the formation of writing skills at the initial stages of education and modern approaches to the diagnosis and correction of dysgraphia in children of primary school age was carried out. The directions, tasks and content of corrective work to overcome dysgraphia due to lack of language analysis and synthesis are determined. A diagnostic technique has been developed to identify the level of formation of language analysis and synthesis in 2nd graders. A complex of games and game exercises was developed and tested experimentally to overcome dysgraphia due to a violation of language analysis and synthesis.
dc.identifier.citationПросяник О. П. Використання ігор та ігрових вправ при корекції у молодших школярів дисграфії внаслідок порушень мовного аналізу та синтезу : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / О. П. Просяник ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. спец. педагогіки. – Харків, 2024. – 95 с. : іл., табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14266
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectдисграфія
dc.subjectдисграфія внаслідок несформованості мовного аналізу та синтезу
dc.subjectдисграфічні помилки
dc.subjectдіагностична методика
dc.subjectнапрямки корекційної роботи
dc.subjectігри та ігрові вправи
dc.subjectлогопедична робота
dc.subjectdysgraphia
dc.subjectdysgraphia due to lack of language analysis and synthesis
dc.subjectdysgraphic errors
dc.subjectdiagnostic technique
dc.subjectareas of corrective work
dc.subjectgames and game exercises
dc.subjectspeech therapy work
dc.titleВикористання ігор та ігрових вправ при корекції у молодших школярів дисграфії внаслідок порушень мовного аналізу та синтезу
dc.title.alternativeThe use of games and game exercises in the correction of dysgraphia in younger schoolchildren due to violations of language analysis and synthesis
dc.typeOther
Файли
Колекції