ІГРИ-ДРАМАТИЗАЦІЇ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ ВМІНЬ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто використання ігор-драматизацій, які розвивають вміння дитини співпрацювати у колективі, слухати і чути, обмінюватися інформацією; вчать розпізнавати емоційні переживання і стан оточуючих дітей і дорослих, емпатії; розуміти та висловлювати власні емоції. Таке середовище забезпечує розвиток комунікативної компетентності дошкільників, як мети педагогічної діяльності; дає можливість врахувати вікові особливості дітей; застосувати ефективні шляхи розв’язання дитячих конфліктів та навчання конструктивній взаємодії вихованців. Зазначено, що спілкування є невід’ємною і загальною умовою формування особистості. Саме у спілкуванні відбувається процес соціалізації дитини, здійснюється встановлення контакту із довкіллям через обмін інформацією, сприймання і розуміння намірів та емоцій іншого. The publication considers the use of dramatisation games that develop the child's ability to cooperate in a team, listen and hear, exchange information; teach to recognise emotional experiences and the state of other children and adults, empathy; understand and express their own emotions. Such an environment ensures the development of preschoolers' communicative competence as the goal of pedagogical activity; makes it possible to take into account the age characteristics of children; apply effective ways to resolve children's conflicts and teach constructive interaction of pupils. It is noted that communication is an integral and general condition for personality formation. It is in communication that the child's socialisation process takes place, and contact with the environment is established through the exchange of information, perception and understanding of the intentions and emotions of another.
Опис
Ключові слова
соціалізація дитини, комунікація, ігри-драматизації, діти дошкільного віку, socialization of the child, communication, dramatization games, children of preschool age
Цитування
Берестова А. А. Ігри-драматизації як засіб розвитку комунікативних вмінь дітей старшого дошкільного віку / А. А. Берестова // Дошкільна освіта в сучасному освітньому просторі: актуальні проблеми, досвід, інновації [Електронне видання] : матеріали доп. учасників VIII наук.-практ. конф., Харків, 21 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. Танько]. – Харків, 2023. – С. 12–13.