Система PECS як засіб розвитку комунікативних навичок дітей зі складними порушеннями

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі розкрито поняття про засоби альтернативної та додаткової комунікації. Проаналізовано особливості комунікативної сфери дітей зі складними порушеннями розвитку в онтогенезі. Теоретично обґрунтовано доцільність використання у логокорекційній роботі з означеною категорією дітей системи PECS. Сформовано конструкт діагностичних методик та виявлено актуальний рівень розвитку комунікативних навичок дітей молодшого шкільного віку зі складними порушеннями розвитку. Експериментально перевірено програму розвитку комунікативних навичок дітей зі складними порушеннями розвитку молодшого шкільного віку із застосуванням системи PECS. The qualification work reveals the concept of alternative and augmentative communication. The peculiarities of the communicative sphere of children with complex developmental disorders in ontogeny are analysed. The expediency of using the PECS system in speech correction work with this category of children is theoretically substantiated. The construct of diagnostic methods is formed and the actual level of development of communication skills of children with complex developmental disorders of primary school age is revealed. The programme for the development of communication skills of children with complex developmental disorders of primary school age using the PECS system was experimentally tested.
Опис
Ключові слова
діти, складні порушення розвитку, комунікативні навички, матриця комунікації, засоби альтернативної та додаткової комунікації, система PECS, children, complex developmental disorders, communication skills, communication matrix, alternative and augmentative communication, PECS system
Цитування
Єльцова О. Є. Система PECS як засіб розвитку комунікативних навичок дітей зі складними порушеннями : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / О. Є. Єльцова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології. – Харків, 2024. – 103 с. : табл. + дод.
Колекції