ВСТАНОВЛЕННЯ ВПЛИВУ СКЛАДУ ТА КОНЦЕНТРАЦІЇ ПАР НА ВЕЛИЧИНУ ПОВЕРХНЕВОГО НАТЯГУ РІДКИХ МИЮЧИХ ЗАСОБІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕМИ «МИЛО» У 10 КЛАСІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі було описано та проаналізовано експериментальні методи визначення поверхневого натягу. Поверхневий натяг може бути визначений статистичними, напівстатистичними та динамічними методами. Показано, що розчини ПАР використовуються у різних галузях промисловості (миючі засоби, виробництво штучного каучуку, лакофарбова промисловість, харчова промисловість, фармацевтична промисловість, парфумерна промисловість, поліграфія, пожежогасіння з метою піноутворення) та повсякденному житті. Досліджено вплив складу та концентрації поверхнево активних речовин на величину поверхневого натягу розчинів рідких миючих засобів різних фірм – виробників: «Gala» та «Gala бальзам», «Fairy», «Pur-aktive gel», «Lock», «Бджілка». Встановлено, що присутність вітаміну Е та гліцерину у складі миючого засобу «Gala бальзам» суттєво не впливає на його миючи властивості. Показано, що при незначних добавках ПАР (0,25 %) до розчину величина поверхневого натягу значно змінюється (від 72,3 мДж/м2 до 45,3 - 30,4 мДж/м2), що характерно для кожного з обраних миючих засобів: «Gala» та «Gala бальзам», «Fairy», «Pur-aktive gel», «Lock», «Бджілка». В інтервалі концентрації 0,5 % – 3,0 % поверхневий натяг суттєво не змінюється, що може бути пояснено тим, що поверхнева енергія не змінюється, система стає стабільною, адсорбції ПАР набуває мінімального та не змінного значення, і тому миюча дія розчинів не змінюється. Показано, що серед миючих засобів: «Gala» та «Gala бальзам», «Fairy», «Pur-aktive gel», «Lock», «Бджілка», кращу миючу дію має «Fairy», що пояснюється здатністю цього засобу суттєво змінювати поверхневий натяг розчину. Experimental methods for determining surface tension were described and analyzed in the paper. Surface tension can be determined by statistical, semistatistical and dynamic methods. It is shown that surfactant solutions are used in various industries (detergents, artificial rubber production, paint industry, food industry, pharmaceutical industry, perfumery industry, printing, fire extinguishing for the purpose of foaming) and everyday life. The influence of the composition and concentration of surface-active substances on the surface tension of solutions of liquid detergents of different companies - manufacturers: "Gala" and "Gala balsam", "Fairy", "Pur-aktive gel", "Lock", "Bdzhilka" was studied. It was established that the presence of vitamin E and glycerin in the composition of the "Gala balsam" detergent does not significantly affect its cleaning properties. It is shown that with minor additions of surfactant (0.25%) to the solution, the value of the surface tension changes significantly (from 72.3 mJ/m2 to 45.3 30.4 mJ/m), which is typical for each of the selected detergents: "Gala " and "Gala balm", "Fairy", "Pur-aktive gel", "Lock", "Bdzhilka". In the concentration range of 0.5% - 3.0%, the surface tension does not change significantly, which can be explained by the fact that the surface energy does not change, the system becomes stable, the surfactant adsorption becomes minimal and does not change, and therefore the cleaning effect of the solutions does not change. It is shown that among the detergents: "Gala" and "Gala balm", "Fairy", "Pur-aktive gel", "Lock", "Bdzhilka", "Fairy" has the best washing effect, which is explained by the ability of this agent to significantly change surface tension of the solution.
Опис
Ключові слова
поверхневий натяг, розчин, поверхнево-активні речовини, миючі засоби, адсорбція, поверхнева енергія, surface tension, solution, surfactants, detergents, adsorption, surface energy
Цитування
Кириченко В. В. Встановлення впливу складу та концентрації ПАР на величину поверхневого натягу рідких миючих засобів при вивченні теми «Мило» у 10 класі : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.06 Середня освіта (Хімія) / В. В. Кириченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. фізики і хімії. – Харків, 2024. – 76 с. : іл., табл.
Колекції