МЕТОДИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ НАСТУПНОСТІ У ВИВЧЕННІ ШКІЛЬНОГО КУРСУ МАТЕМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі розглядається проблема реалізації принципу наступності у вивченні шкільного курсу математики. Принцип наступності передбачає логічну послідовність у викладі навчального матеріалу, забезпечення єдності та цілісності шкільного курсу математики, а також зв'язку між окремими розділами та темами. У роботі обґрунтовується важливість реалізації принципу наступності у процесі навчання математики. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури виділяються основні шляхи реалізації цього принципу. The qualification paper examines the problem of implementing the principle of continuity in the study of the school mathematics course. The principle of continuity provides a logical sequence in the presentation of educational material, ensuring the unity and integrity of the school mathematics course, as well as the connection between individual sections and topics. The paper substantiates the importance of implementing the principle of continuity in the process of teaching mathematics. Based on the analysis of psychological and pedagogical literature, the main ways of implementing this principle are distinguished.
Опис
Ключові слова
наступність, методика, математика, реалізація, навчання, експеримент, sequence, methodology, mathematics, implementation, training, experiment
Цитування
Злоткіна А. С. Методика реалізації принципу наступності у вивченні шкільного курсу математики : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.04 Середня освіта (Математика) / А. С. Злоткіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. математики. – Харків, 2024. – 55 с. : іл., табл. + дод.
Колекції