ВЕРБАЛІЗАЦІЯ БІБЛІЙНОСТІ В РОМАНАХ ВОЛОДИМИРА ЛИСА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі досліджуються засоби вербалізації біблійності в романах Володимира Лиса, зокрема лексичні бібліїзми та біблійні фразеологізми, використання біблійних мотивів та сюжетів у творчості українського письменника Володимира Лиса. Дослідження розкриває та аналізує структурні, стилістичні й семантичні аспекти використання біблійних мотивів у творчості письменника, що допомагає розуміти глибину та значущість цього аспекту в його творчому доробку. Робота вирізняється оригінальним підходом до аналізу текстів Володимира Лиса. Отримані результати магістерського дослідження можуть сприяти глибшому розумінню творчості Володимира Лиса та взаємозв'язку літературного й релігійного дискурсів у вивченні української мови та літератури у ЗЗСО. Мета роботи – виявити дослідити багатство мовних засобів вираження біблійності у сучасних українських текстах, а саме в романі Володимира Лиса «Діва Млинища», «Соло для Соломії», «Століття Якова». Для досягнення зазначеної мети потрібно розв’язати такі завдання: 1) опрацювати теоретичну базу мовних засобів вербалізації біблійності; 2) проаналізувати мову романів Володимира Лиса «Діва Млинища», «Соло для Соломії», «Століття Якова»; 3) укласти картотеку мовних засобів вираження біблійності в романі та з’ясувати особливості вживання мовних засобів вираження біблійності в романах Володимира Лиса «Діва Млинища», «Соло для Соломії», «Століття Якова»; 4) дослідити підходи вивчення мовних засобів вербалізації біблійності в ЗЗСО; 5) розробити методичний проект. Об‘єктом дослідження є особливості вербалізації біблійності в українській мові та літературі. Предмет дослідження – мовні засоби вираження біблійності в романі Володимира Лиса. The work is devoted to the study of the means of verbalizing biblicality in the novels of Volodymyr Lys, in particular lexical biblicisms and biblical phraseology, the use of biblical motifs and plots in the works of the Ukrainian writer Volodymyr Lys. The structural, stylistic, and semantic aspects of the use of biblical motifs in the writer's work are analyzed. The work is characterized by an original approach to the analysis of Volodymyr Lys's texts. The results of the master's research can contribute to a deeper understanding of Volodymyr Lys's work and the relationship between literary and religious discourses in the study of Ukrainian language and literature in secondary schools. The work is aimed at identifying and studying the linguistic means of expressing biblicality in contemporary Ukrainian texts, namely in Volodymyr Lys's novels «The Maiden of Mlynyshche», «Solo for Solomiya», and «The Age of Jacob». To achieve this goal, the following tasks need to be solved: 1) to study the theoretical basis of the linguistic means of verbalizing biblicality; 2) to analyze the language of Volodymyr Lys's novels «The Maiden of Mlynyshche», «Solo for Solomiya», and «The Age of Jacob»; 3) to compile a file of linguistic means of expressing biblicality in the novel and to find out the peculiarities of using linguistic means of expressing biblicality in Volodymyr Lys's novels «The Maiden of Mlynyshche», «Solo for Solomiya», and «The Age of Jacob»; 4) to explore approaches to studying the linguistic means of verbalizing biblicality in general secondary education; 5) to develop a methodological project. The object of the study is the peculiarities of the verbalization of biblicality in the Ukrainian language and literature. The subject of the study is the linguistic means of expressing biblicality in the novel by Volodymyr Lys.
Опис
Ключові слова
біблеїзм, біблійний фразеологізм, українська мова, теоніми, бібліоніми, геортоніми, релігійна лексика, класифікація, типологія, методичний проект, biblicisms, biblical phraseology, Ukrainian language, theonyms, biblionyms, geortonyms, religious vocabulary, classification, typology, methodological project
Цитування
Котелевець А. С. Вербалізація біблійності в романах Володимира Лиса : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.01 Середня освіта (Укр. мова і літ.) / А. С. Котелевець ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. укр. мови ім. проф. Л. А. Лисиченко. – Харків, 2023. – 62 с.
Колекції