НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ ЕТНІЧНИХ ГРЕКІВ У КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЕТНОПОЛІТИКИ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ (1991–2014 рр.)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі досліджується процес національно-культурного життя греків України з 1991 р. по 2014 р. Значну увагу приділено з’ясуванню умов створення та розгортання діяльності організаційних структур грецької етнічної спільноти України у досліджуваний період. У роботі розкрито процес розбудови освітніх закладів та виявлено їх значення для зростання рівня національної самосвідомості українських греків, досліджено умови й складові відродження культури греків в Українській державі, показано їх масштабність та роль у популяризації грецького культурного спадку. The work examines the process of the national and cultural life of the Greeks of Ukraine from 1991 to 2014. Considerable attention is paid to finding out the conditions for the creation and deployment of organizational structures of the Greek ethnic community of Ukraine in the period under study. The work reveals the process of building educational institutions and reveals their importance for the growth of the level of national self-awareness of Ukrainian Greeks, examines the conditions and components of the revival of Greek culture in the Ukrainian state, shows their scale and role in the popularization of Greek cultural heritage.
Опис
Ключові слова
греки, етнічна меншина, етнополітика, етнос, національно-культурне товариство, рідна мова, Greeks, ethnic minority, ethnopolitics, ethnos, national cultural society, native language
Цитування
Кись З. М. Національно-культурне життя етнічних греків у контексті впровадження державної етнополітики незалежної України (1991–2014 рр.) : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.03 Середня освіта (Історія) / З. М. Кись ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. історії України. – Харків, 2024. – 73 с. + дод.
Колекції