ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У НАПИСАННІ ЕСЕЮ ЯК КОМУНІКАТИВНОГО ЖАНРУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У магістерському дослідженні на тему «Формування лінгвостилістичних компетентностей у написанні есею як комунікативного жанру» досліджено та проаналізовано ефективність використання на уроках української мови есею як комунікативного жанру для формування лінгвостилістичних компетентностей учнів. У дослідженні розглянуто поняття «лінгвостилістична компетентність» у сучасній лінгводидактиці, описано лінгвістичні основи навчання учнів під час написання тексту есею, показано шляхи формування лінгвостилістичної компетентності в учнів й обґрунтовано доцільність використання есею як комунікативного жанру для досягнення цієї мети, представлено система вправ і завдань для формування лінгвостилістичної компетентностей у написанні есею. У дослідженні доведено, що саме робота зі створення твору-есею є ефективною для формування лінгвостилістичних компетентностей в учнів, оскільки дозволяє навчитися чітко формулювати думки, структурувати інформацію, використовувати основні поняття, виділяти причинно-наслідкові зв’язки, ілюструвати досвід відповідними прикладами, аргументувати свої висновки, вибирати відповідні слова та стилістичні прийоми для досягнення певного ефекту в мовленні, вміти використовувати різноманітні фігури мови (метафори, алегорії, антитези тощо) для створення образності та виразності, використовувати різні лексичні та синтаксичні конструкції для створення варіативності та виразності в мовленні, розпізнавати та використовувати різні стилі мовлення залежно від конкретного контексту (науковий, художній, офіційний тощо). In the master's research on the topic «Formation of linguistic-stylistic competences in essay writing as a communicative genre» the effectiveness of using the essay as a communicative genre in Ukrainian language lessons for the formation of students' linguistic-stylistic competences was investigated and analyzed. The research examines the concept of «linguistic competence» in modern linguistic didactics, describes the linguistic basics of teaching students when writing an essay, shows the ways of forming linguistic competence in students, and substantiates the feasibility of using the essay as a communicative genre of linguistic competence in essay writing. The study proved that the work of creating a work is effective for the formation of linguistic and stylistic competences in students, as it allows you to learn to clearly formulate thoughts, structure information, use basic concepts, highlight cause-and-effect relationships, illustrate experience with relevant examples, and argue your conclusions, choose appropriate words and stylistic techniques to achieve a certain effect in speech, be able to use various figures of speech (metaphors, allegories, antitheses, etc.) to create imagery and expressiveness, use various lexical and syntactic constructions to create variability and expressiveness in speech, recognize and use different speech styles depending on the specific context (scientific, artistic, official, etc.).
Опис
Ключові слова
лінгвостилістична компетентність, письмова творча робота, жанр есею, linguistic and stylistic competence, written creative work, essay genre
Цитування
Новікова К. В. Формування лінгвостилістичних компетентностей у написанні есею як комунікативного жанру : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Укр. мова і літ.) / К. В. Новікова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. українознав. і лінгводидактики ім. проф. О. Г. Муромцевої. – Харків, 2023. – 75 с.
Колекції