ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У НАПИСАННІ ЕСЕЮ ЯК КОМУНІКАТИВНОГО ЖАНРУ

dc.contributor.authorНовікова, К. В.
dc.date.accessioned2024-02-22T13:12:20Z
dc.date.available2024-02-22T13:12:20Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ магістерському дослідженні на тему «Формування лінгвостилістичних компетентностей у написанні есею як комунікативного жанру» досліджено та проаналізовано ефективність використання на уроках української мови есею як комунікативного жанру для формування лінгвостилістичних компетентностей учнів. У дослідженні розглянуто поняття «лінгвостилістична компетентність» у сучасній лінгводидактиці, описано лінгвістичні основи навчання учнів під час написання тексту есею, показано шляхи формування лінгвостилістичної компетентності в учнів й обґрунтовано доцільність використання есею як комунікативного жанру для досягнення цієї мети, представлено система вправ і завдань для формування лінгвостилістичної компетентностей у написанні есею. У дослідженні доведено, що саме робота зі створення твору-есею є ефективною для формування лінгвостилістичних компетентностей в учнів, оскільки дозволяє навчитися чітко формулювати думки, структурувати інформацію, використовувати основні поняття, виділяти причинно-наслідкові зв’язки, ілюструвати досвід відповідними прикладами, аргументувати свої висновки, вибирати відповідні слова та стилістичні прийоми для досягнення певного ефекту в мовленні, вміти використовувати різноманітні фігури мови (метафори, алегорії, антитези тощо) для створення образності та виразності, використовувати різні лексичні та синтаксичні конструкції для створення варіативності та виразності в мовленні, розпізнавати та використовувати різні стилі мовлення залежно від конкретного контексту (науковий, художній, офіційний тощо). In the master's research on the topic «Formation of linguistic-stylistic competences in essay writing as a communicative genre» the effectiveness of using the essay as a communicative genre in Ukrainian language lessons for the formation of students' linguistic-stylistic competences was investigated and analyzed. The research examines the concept of «linguistic competence» in modern linguistic didactics, describes the linguistic basics of teaching students when writing an essay, shows the ways of forming linguistic competence in students, and substantiates the feasibility of using the essay as a communicative genre of linguistic competence in essay writing. The study proved that the work of creating a work is effective for the formation of linguistic and stylistic competences in students, as it allows you to learn to clearly formulate thoughts, structure information, use basic concepts, highlight cause-and-effect relationships, illustrate experience with relevant examples, and argue your conclusions, choose appropriate words and stylistic techniques to achieve a certain effect in speech, be able to use various figures of speech (metaphors, allegories, antitheses, etc.) to create imagery and expressiveness, use various lexical and syntactic constructions to create variability and expressiveness in speech, recognize and use different speech styles depending on the specific context (scientific, artistic, official, etc.).
dc.identifier.citationНовікова К. В. Формування лінгвостилістичних компетентностей у написанні есею як комунікативного жанру : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Укр. мова і літ.) / К. В. Новікова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. українознав. і лінгводидактики ім. проф. О. Г. Муромцевої. – Харків, 2023. – 75 с.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14054
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectлінгвостилістична компетентність
dc.subjectписьмова творча робота
dc.subjectжанр есею
dc.subjectlinguistic and stylistic competence
dc.subjectwritten creative work
dc.subjectessay genre
dc.titleФОРМУВАННЯ ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У НАПИСАННІ ЕСЕЮ ЯК КОМУНІКАТИВНОГО ЖАНРУ
dc.title.alternativeFormation of linguistic-stylistic competences in essay writing as a communicative genre
dc.typeOther
Файли
Колекції