ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ КУЛЬТУРОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі розглянуто теоретичні і практичні аспекти організації естетичного виховання майбутніх учителів у процесі фахової пдготовки в закладах вищої педагогічної освіти. Схарактризовано роль, функції, зміст культуротворчої діяльності здобувачів вищої педагогічної освіти в естетичному вихованні. Узагальнено досвід естетичного виховання майбутніх педагогів у процесі культуротворчої діяльності Харківського національного педагогічного університерту імені Г. С. Сковороди. Визначено рівні естетичної вихованості здобувачів вищої педагогічної освіти. Обгрунтовано та експериментально перевірено шляхи естетичного виховання здобувачів вищої педагогічної освіти у процесі культуротворчої діяльності. Розроблено і апробовано програму естетичного виховання у процесі культуротворчої діяльності, яка містить перелік заходів і методичні рекомендації до їх проведення щодо організації естетичного виховання майбутніх педагогів засобами предметно-природного середовища; засобами соціального середовища та засобами мистецтва у процесі культуротворчої діяльності. In the qualification work, the theoretical and practical aspects of the organization of aesthetic education of future teachers in the process of professional training in institutions of higher pedagogical education are considered. The role, functions and content of the cultural activity of students of higher pedagogical education in aesthetic education are characterized. The experience of aesthetic education of future teachers in the process of cultural activity in H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University is summarized. The level of students’ aesthetic education has been determined. Ways of aesthetic education of students of higher pedagogical education in the process of cultural activity are substantiated and experimentally verified. A program of aesthetic education in the process of cultural activity has been developed and tested. It contains a list of activities and methodical recommendations for their implementation regarding the organization of aesthetic education of future teachers by means of the subject-natural environment; means of the social environment and means of art in the process of cultural activity.
Опис
Ключові слова
естетичне виховання, культуротворча діяльність, майбутні педагоги, естетична вихованість, рівні, шляхи, aesthetic education, cultural activity, future teachers, aesthetic education, level, ways
Цитування
Зарубенко О. Г. Естетичне виховання здобувачів вищої педагогічної освіти у процесі культуротворчої діяльності : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 011 Освітні, педагогічні науки / О. Г. Зарубенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. освітології та інновац. педагогіки. – Харків, 2024. – 108 с. : табл. + дод.
Колекції