ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ У РОМАНІ ЮРІЯ АНДРУХОВИЧА «ДВАНАДЦЯТЬ ОБРУЧІВ»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У сучасній українській постмодерній літературі можна назвати кількох авторів, що не тільки пишуть для «втаємничених», але й здобули прихильність значної читацької аудиторії як в Україні, так і далеко за її межами. У цьому ряду буде й ім’я Юрія Андруховича, відомого поета, прозаїка, есеїста, без перебільшення сучасного класика. У вступі аргументовано вибір теми кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра, її актуальність, визначено об’єкт, предмет, окреслено мету та завдання дослідження, теоретичне значення, окреслено теоретико-методологічну основу розвідки, апробації, а також можливий спектр практичного використання отриманих результатів. У першому розділі розглядається походження теорії інтертекстуальності, її основних понять та термінів, здійснюється огляд різних типів інтертекстуальних зв’язків у художній літературі; а також аналізуються інтертекстуальні форми в українському модернізмі. У другому розділі здійснюється огляд творчості Юрія Андруховича, а також з’ясовується еротична природа інтертекстуальності, характеризується образ/маска ліричного героя у поезіях письменника, досліджується мовна гра в романі «Дванадцять обручів», а також аналізуються інтертекстуальні посилання в романі «Дванадцять обручів». У третьому розділі подаються методичні розробки уроків за романом Юрія Андруховича «Дванадцять обручів». Нами пропонуються методичні рекомендації до 4 (чотирьох) уроків з української літератури, у яких акцентується увага на тих чи тих важливих аспектах у романі Юрія Андруховича «Дванадцять обручів». У висновках узагальнюються результати магістерського кваліфікаційного дослідження. In modern Ukrainian postmodern literature, we can name several authors who not only write for the "insiders", but also gained the support of a significant readership both in Ukraine and far beyond its borders. In this row will be the name of Yuriy Andruhovich, a famous poet, prose writer, essayist, without exaggeration a modern classic. In the introduction, the choice of the topic of the qualification work for obtaining the master's degree is argued, its relevance, the object, the subject, the purpose and task of the research are outlined, the theoretical significance, the theoretical and methodological basis of exploration, approbation is outlined, as well as the possible range of practical use of the obtained results. The first chapter examines the origin of the theory of intertextuality, its main concepts and terms, reviews various types of intertextual connections in fiction; and intertextual forms in Ukrainian modernism are also analyzed. In the second chapter, the work of Yuriy Andruhovich is reviewed, and the erotic nature of intertextuality is clarified, the image/mask of the lyrical hero in the writer's poems is characterized, the language game in the novel "Twelve Hoops" is investigated, and intertextual references in the novel "Twelve Hoops" are analyzed. The third chapter presents methodological developments of lessons based on the novel "Twelve Hoops" by Yury Andruhovych. We offer methodical recommendations for 4 (four) lessons on Ukrainian literature, in which attention is focused on certain important aspects of Yury Andruhovych's novel "Twelve Hoops". The results of the master's qualification research are summarized in the conclusions. ​
Опис
Ключові слова
інтертекстуальність, алюзія, цитата, ремінісценції, мовна гра, перелицювання, intertextuality, allusion, quotation, reminiscence, language play, re-enactment
Цитування
Маркелова А. Р. Інтертекстуальність у романі Юрія Андруховича «Дванадцять обручів» : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Укр. мова і літ.) / А. Р. Маркелова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. укр. літ. та журналістики ім. Л. Ушкалова. – Харків, 2024. – 67 с. : іл., табл. + дод.
Колекції