ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН ПЕДАГОГІЧНОГО ЦИКЛУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі «Формування цифрової компетентності майбутніх учителів історії в процесі викладання дисциплін педагогічного циклу» теоретично обґрунтовано поняття «цифрова компетентність», розглянуто її місце в системі вимог до майбутніх учителів історії, визначені компоненти та рівні її сформованості. Обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічну модель формування цифрової компетентності майбутніх учителів історії, яка передбачає забезпечення процесу підвищення цифрової грамотності майбутніх учителів історії з урахуванням дистанційного навчання та набуття майбутніми вчителями історії досвіду використання цифрових освітніх ресурсів під час онлайн навчання. Визначено, що формування цифрової компетентності майбутніх учителів історії є важливою складовою їхньої професійної підготовки. Розроблена педагогічна модель формування цифрової компетентності майбутніх учителів історії є ефективною та дозволяє підвищити рівень сформованості цифрової компетентності майбутніх учителів історії. Впровадження розробленої моделі формування цифрової компетентності майбутніх учителів історії дозволяє суттєво підвищити рівень сформованості цифрової компетентності майбутніх учителів історії. In the qualification work "Formation of Digital Competence of Future History Teachers in the Process of Teaching Pedagogical Cycle Disciplines," the concept of "digital competence" is theoretically substantiated, its place in the system of requirements for future history teachers is considered, and the components and levels of its formation are defined. The pedagogical model for forming the digital competence of future history teachers, which includes ensuring the process of enhancing the digital literacy of future history teachers with consideration of distance learning and the acquisition of experience in using digital educational resources during online learning, is substantiated and experimentally verified. It is determined that the formation of digital competence of future history teachers is an important component of their professional training. The developed pedagogical model for forming the digital competence of future history teachers is effective and allows to increase the level of digital competence formation of future history teachers. The implementation of the developed model for forming the digital competence of future history teachers significantly enhances the level of digital competence formation of future history teachers.
Опис
Ключові слова
цифрова компетентність, вчитель історії, цифрові освітні ресурси, дистанційне навчання, педагогічна модель формування цифрової компетентності майбутніх учителів історії, digital competence, history teacher, digital educational resources, distance learning, pedagogical model for forming digital competence of future history teachers
Цитування
Іванов В. Л. Формування цифрової компетентності майбутніх учителів історії в процесі викладання дисциплін педагогічного циклу : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 011 Освітні, педагогічні науки / В. Л. Іванов ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. освітології та інновац. педагогіки. – Харків, 2024. – 115 с. : іл., табл. + дод.
Колекції