ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН ПЕДАГОГІЧНОГО ЦИКЛУ

dc.contributor.authorІванов, В. Л.
dc.date.accessioned2024-02-19T16:44:43Z
dc.date.available2024-02-19T16:44:43Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі «Формування цифрової компетентності майбутніх учителів історії в процесі викладання дисциплін педагогічного циклу» теоретично обґрунтовано поняття «цифрова компетентність», розглянуто її місце в системі вимог до майбутніх учителів історії, визначені компоненти та рівні її сформованості. Обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічну модель формування цифрової компетентності майбутніх учителів історії, яка передбачає забезпечення процесу підвищення цифрової грамотності майбутніх учителів історії з урахуванням дистанційного навчання та набуття майбутніми вчителями історії досвіду використання цифрових освітніх ресурсів під час онлайн навчання. Визначено, що формування цифрової компетентності майбутніх учителів історії є важливою складовою їхньої професійної підготовки. Розроблена педагогічна модель формування цифрової компетентності майбутніх учителів історії є ефективною та дозволяє підвищити рівень сформованості цифрової компетентності майбутніх учителів історії. Впровадження розробленої моделі формування цифрової компетентності майбутніх учителів історії дозволяє суттєво підвищити рівень сформованості цифрової компетентності майбутніх учителів історії. In the qualification work "Formation of Digital Competence of Future History Teachers in the Process of Teaching Pedagogical Cycle Disciplines," the concept of "digital competence" is theoretically substantiated, its place in the system of requirements for future history teachers is considered, and the components and levels of its formation are defined. The pedagogical model for forming the digital competence of future history teachers, which includes ensuring the process of enhancing the digital literacy of future history teachers with consideration of distance learning and the acquisition of experience in using digital educational resources during online learning, is substantiated and experimentally verified. It is determined that the formation of digital competence of future history teachers is an important component of their professional training. The developed pedagogical model for forming the digital competence of future history teachers is effective and allows to increase the level of digital competence formation of future history teachers. The implementation of the developed model for forming the digital competence of future history teachers significantly enhances the level of digital competence formation of future history teachers.
dc.identifier.citationІванов В. Л. Формування цифрової компетентності майбутніх учителів історії в процесі викладання дисциплін педагогічного циклу : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 011 Освітні, педагогічні науки / В. Л. Іванов ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. освітології та інновац. педагогіки. – Харків, 2024. – 115 с. : іл., табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14012
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectцифрова компетентність
dc.subjectвчитель історії
dc.subjectцифрові освітні ресурси
dc.subjectдистанційне навчання
dc.subjectпедагогічна модель формування цифрової компетентності майбутніх учителів історії
dc.subjectdigital competence
dc.subjecthistory teacher
dc.subjectdigital educational resources
dc.subjectdistance learning
dc.subjectpedagogical model for forming digital competence of future history teachers
dc.titleФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН ПЕДАГОГІЧНОГО ЦИКЛУ
dc.title.alternativeFORMATION OF DIGITAL COMPETENCE OF FUTURE HISTORY TEACHERS IN THE PROCESS OF TEACHING DISCIPLINES OF THE PEDAGOGICAL CYCLE
dc.typeOther
Файли
Колекції