ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі проведено порівняльний аналіз різних підходів до визначення поняття «імідж», здійснено ретроспективний аналіз становлення та розвитку уявлень відносно поняття «імідж». Виділено п`ять етапів його формування. Розглянуто засоби, які найбільше впливають на формування позитивного іміджу ЗВО. Проаналізовано питання формування позитивного іміджу ЗВО за допомогою використання сучасних Інтернет-технологій та соціальних мереж. Як найефективніший варіант просування ЗВО, розглянуто створення веб-сайту в глобальній мережі Інтернет. Визначено особливості формування позитивного іміджу ЗВО. Розроблено рекомендації, які допоможуть керівництву ЗВО підвищити ефективність їхньої діяльності з формування та розвитку позитивного іміджу. In the qualification work, a comparative analysis of different approaches to the definition of the concept of «image» is carried out, a retrospective analysis of the formation and development of ideas about the concept of «image» is carried out. Five stages of its formation are allocated. The means that have the greatest impact on the formation of a positive image of a higher education institution are analysed. The issue of forming a positive image of a higher education institution through the use of modern Internet technologies and social networks are considered. The creation of a website on the global Internet is considered as the most effective option for promoting a higher education institution. The peculiarities of forming a positive image of a higher education institution are determined. Recommendations have been developed to help the management of higher education institutions to improve the efficiency of their activities to form and develop a positive image.
Опис
Ключові слова
імідж, імідж ЗВО, керівник ЗВО, формування іміджу, конкурентоздатність, image, image of higher education institution, head of higher education institution, image formation, competitiveness
Цитування
Лахно Є. І. Засоби формування іміджу закладу вищої освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 011 Освітні, педагогічні науки / Є. І. Лахно ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. освітології та інновац. педагогіки. – Харків, 2024. – 62 с. : іл., табл. + дод.
Колекції