ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ДО ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Роботу присвячено проблемі формування мотивації здобувачів вищої педагогічної світи до професійного зростання. З’ясовано суть понять «професійне зростання», «мотиви», «спонуки», «мотивація». Узагальнено сутнісні характеристики мотивації професійного зростання здобувачів вищої освіти (сукупність стійких мотивів і спонукань, що визначають зміст і спрямованість динамічного, неперервного і гуманістично спрямованого процесу зростання внутрішньої потреби в особистісному перетворенні, здатність до актуалізації внутрішнього потенціалу й усвідомленого вибору індивідуальної професійно-особистісної траєкторії й освітнього маршруту впродовж життя). Проведено емпіричне дослідження щодо виявлення домінуючих мотивів професійного зростання здобувачів вищої педагогічної освіти на етапі фахової підготовки в ЗВПО (отримання задоволення від самого процесу навчання і оволодіння педагогічною майстерністю; прагнення до самореалізації і самоствердження в професійній діяльності). З урахуванням отриманих даних визначено й обгрунтовано педагогічні умови формування в майбутніх педагогів мотивації до професійного зростання: розвиток потреби в постійному самовдосконаленні; використання інтерактивних методів і форм у процесі навчання. The work is devoted to the problem of formation students of the higher pedagogical education motivation for professional growth. The essence of the concepts "professional growth", "motives", "incentives", "motivation" was clarified. The essential characteristics of motivation for students' professional growth were summarized (it is a set of stable motives and incentives that determine the content and direction of a dynamic, continuous and humanistically oriented process of growth of the internal need for personal transformation, the ability to actualize internal potential and conscious choice of an individual professional and personal trajectory and educational route throughout life). An empirical study was conducted to identify the dominant motives for the professional growth of students of higher pedagogical education at the stage of professional training in vocational education and training (getting satisfaction from the very process of learning and mastering pedagogical skills; striving for self-realization and self-affirmation in professional activity). Taking into account the received data, the pedagogical conditions for the formation of motivation for professional growth in future teachers were determined and substantiated: the development of the need for constant self-improvement; use of interactive methods and forms in the learning process.
Опис
Ключові слова
здобувачі вищої педагогічної освіти, мотивація, мотиви, професійне зростання, педагогічні умови, students of higher pedagogical education, motivation, motives, professional growth, pedagogical conditions
Цитування
Зеленський Б. Р. Формування мотивації здобувачів вищої педагогічної світи до професійного зростання : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 011 Освітні, педагогічні науки / Б. Р. Зеленський ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. освітології та інновац. педагогіки. – Харків, 2024. – 68 с. : іл., табл. + дод.
Колекції