РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИКИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі здійснено аналіз теоретичного підґрунтя та практичних аспектів реалізації політики академічної доброчесності у закладах вищої освіти Великої Британії, визначено детермінанти та форми академічно неправомірної поведінки, а також розроблено рекомендації, спрямовані на подолання таких загроз. Автором зроблено висновок, що сучасні тенденції розвитку вищої освіти потребують інноваційних підходів для впровадження принципів академічної доброчесності з метою формування у свідомості студентів академічних цінностей та розуміння серйозності негативного впливу плагіату, використання виконаних на замовлення завдань на якість освіти й подальший професійний розвиток. The analysis of the theoretical foundation and practical aspects of implementing the academic integrity policy in higher education institutions in the United Kingdom has been carried out in the work. Determinants and forms of academic misconduct have been identified, and recommendations aimed at overcoming such threats have been developed. The author concludes that contemporary trends in higher education require innovative approaches to implementing principles of academic integrity to instill in students a consciousness of academic values and an understanding of the seriousness of the negative impact of plagiarism and the use of commissioned assignments on the quality of education and subsequent professional development.
Опис
Ключові слова
політика академічної доброчесності, заклади вищої освіти, Велика Британія, принципи академічної доброчесності, Агенція із забезпечення якості вищої освіти Великої Британії, академічний плагіат, протидія написанню робіт на замовлення, academic integrity policy, higher education institutions, Great Britain, principles of academic integrity, Quality Assurance Agency for Higher Education in the United Kingdom, academic plagiarism, combating contract cheating
Цитування
Гнітій А. О. Реалізація політики академічної доброчесності в закладах вищої освіти Великої Британії : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 011 Освітні, педагогічні науки / А. О. Гнітій ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. освітології та інновац. педагогіки. – Харків, 2024. – 60 с.
Колекції