РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИКИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

dc.contributor.authorГнітій, А. О.
dc.date.accessioned2024-02-19T14:25:16Z
dc.date.available2024-02-19T14:25:16Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ роботі здійснено аналіз теоретичного підґрунтя та практичних аспектів реалізації політики академічної доброчесності у закладах вищої освіти Великої Британії, визначено детермінанти та форми академічно неправомірної поведінки, а також розроблено рекомендації, спрямовані на подолання таких загроз. Автором зроблено висновок, що сучасні тенденції розвитку вищої освіти потребують інноваційних підходів для впровадження принципів академічної доброчесності з метою формування у свідомості студентів академічних цінностей та розуміння серйозності негативного впливу плагіату, використання виконаних на замовлення завдань на якість освіти й подальший професійний розвиток. The analysis of the theoretical foundation and practical aspects of implementing the academic integrity policy in higher education institutions in the United Kingdom has been carried out in the work. Determinants and forms of academic misconduct have been identified, and recommendations aimed at overcoming such threats have been developed. The author concludes that contemporary trends in higher education require innovative approaches to implementing principles of academic integrity to instill in students a consciousness of academic values and an understanding of the seriousness of the negative impact of plagiarism and the use of commissioned assignments on the quality of education and subsequent professional development.
dc.identifier.citationГнітій А. О. Реалізація політики академічної доброчесності в закладах вищої освіти Великої Британії : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 011 Освітні, педагогічні науки / А. О. Гнітій ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. освітології та інновац. педагогіки. – Харків, 2024. – 60 с.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14001
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectполітика академічної доброчесності
dc.subjectзаклади вищої освіти
dc.subjectВелика Британія
dc.subjectпринципи академічної доброчесності
dc.subjectАгенція із забезпечення якості вищої освіти Великої Британії
dc.subjectакадемічний плагіат
dc.subjectпротидія написанню робіт на замовлення
dc.subjectacademic integrity policy
dc.subjecthigher education institutions
dc.subjectGreat Britain
dc.subjectprinciples of academic integrity
dc.subjectQuality Assurance Agency for Higher Education in the United Kingdom
dc.subjectacademic plagiarism
dc.subjectcombating contract cheating
dc.titleРЕАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИКИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ
dc.title.alternativeIMPLEMENTATION OF THE ACADEMIC INTEGRITY POLICY IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE UK
dc.typeOther
Файли
Колекції