Ukrainian vocal paradigm of Boleslav Yavorsky

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Amazonia Investiga
Анотація
The paradigmatic approach in the study of vocal phenomena art offers new approaches and produces non-traditional standards of scientific thinking, making significant corrections to the general scientific picture of the world. This is precisely what is connected with the growth of scientific interest in the multidimensional personality phenomenon of music theorist, composer, pianist-concertmaster Boleslav Yavorsky (1877–1942) and his influence on the formation of the vocal paradigm of music education in Ukraine. Historical musicology, exploring different areas of artistic life, has lost track of an important topic such as the concertmaster activity of pianists-composers who traditionally accompanied the performance of not only their but also other’s compositions, resulting in the unique creative act when one author was becoming the interpreter of other master’s compositions – his predecessor or contemporary. In the cognition of music history, such artistic events are of notable significance, as they reflect not just the performing evolution but also the process of creative reframing of the musical material. The main benefits of Yavorsky’s theory consist in analyzing the structure of mode formation and the internal modal organization of musical composition and musical-historical processes as well as drawing analogies in the development of various kinds of arts. Парадигмальний підхід у вивченні вокальних явищ мистецтва пропонує нові підходи та продукує нетрадиційні стандарти наукового мислення, вносячи суттєві корективи в загальнонаукову картину світу. Саме з цим пов'язане зростання наукового інтересу до багатовимірного феномену особистості теоретика музики, композитора, піаніста-концертмейстера Болеслава Яворського (1877-1942) та його впливу на формування вокальної парадигми музичної освіти в Україні. Історичне музикознавство, досліджуючи різні сфери мистецького життя, випустило з поля зору таку важливу тему, як концертмейстерська діяльність піаністів-композиторів, які традиційно супроводжували виконання не лише своїх, а й чужих творів, внаслідок чого відбувався унікальний творчий акт, коли один автор ставав інтерпретатором творів іншого майстра - свого попередника чи сучасника. Для пізнання історії музики такі мистецькі події мають неабияке значення, оскільки відображають не лише виконавську еволюцію, а й процес творчого переосмислення музичного матеріалу. Основні переваги теорії Яворського полягають в аналізі структури ладоутворення і внутрішньої ладової організації музичної композиції та музично-історичних процесів, а також у проведенні аналогій у розвитку різних видів мистецтв.
Опис
Ключові слова
Yavorsky's Ukrainian vocal paradigm, musical education, music-historical process, paradigmatic approach, synergy, українська вокальна парадигма Яворського, музична освіта, музично-історичний процес, парадигмальний підхід, синергетика
Цитування
Ukrainian vocal paradigm of Boleslav Yavorsky / V. Antonyuk, M. Kalashnyk, O. Stakhevych, O. Rudenko, V. Lihus // Amazonia Investiga. – 2023. – Vol. 12, Iss. 71. – Pp. 54–60.