ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПОЗАШКІЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Наукова робота є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми формування соціальної компетентності молодших школярів у позашкільній діяльності. У магістерській роботі розкрито сутність поняття «соціальна компетентність», «позашкільна діяльність», визначено особливості формування соціальної компетентності молодших школярів у позашкільній діяльності, запропоновано форми розвитку соціальної компетентності молодших школярів у позашкільній діяльності. У процесі проведення педагогічного експерименту доведено, що формуванню соціальної компетентності молодших школярів сприятиме розроблений та апробований комплекс заходів щодо розвитку соціальної компетентності молодших школярів у позаурочній діяльності. The scientific work is a theoretical-experimental study of the problem of the formation of social competence of younger schoolchildren in extracurricular activities. In the master's thesis, the essence of the concept of "social competence" and "extracurricular activity" was revealed, the peculiarities of the formation of social competence of younger schoolchildren in extracurricular activities were determined, and the forms of development of social competence of younger schoolchildren in extracurricular activities were proposed. In the process of conducting a pedagogical experiment, it was proven that the development of social competence of younger schoolchildren will be facilitated by the developed and tested set of measures for the development of social competence of younger schoolchildren in extracurricular activities.
Опис
Ключові слова
молодші школярі, освітній процес, соціальна компетентність, позашкільна діяльність, форми розвитку, виховні заходи, younger schoolchildren, educational process, social competence, extracurricular activities, forms of development, educational measures
Цитування
Скрипніков В. І. Формування соціальної компетентності молодших школярів у позашкільній діяльності : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / В. І. Скрипніков ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2023. – 57 с. : табл. + дод.
Колекції