ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі на основі аналізу психолого-педагогічної літератури розглянути сутність понять «здоров’я», «здоровий спосіб життя». Визначено форми та методи формування здорового способу життя у молодших школярів. Запропановано практичні рекомендацій щодо вдосконалення процесу формування здорового способу життя молодших школярів у освітньому процесі початкової школи. In the qualification work, based on the analysis of psychological and pedagogical literature, consider the essence of the concepts of «health», «healthy lifestyle». The forms and methods of forming a healthy lifestyle among younger schoolchildren have been determined. Practical recommendations for improving the process of forming a healthy lifestyle of younger schoolchildren in the educational process of primary school are proposed.
Опис
Ключові слова
здоровий спосіб життя, здоров’я, формування здорового способу життя, молодші школярі, теоретичні засади, шляхи формування, звички, харчування, рухова активність, освітній процес, healthy lifestyle, health, formation of a healthy lifestyle, younger schoolchildren, theoretical foundations, ways of formation, habits, food, motor activity, educational process
Цитування
Рєзнік В. С. Формування здорового способу життя молодших школярів у освітньому процесі початкової школи : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / В. С. Рєзнік ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2024. – 72 с. : іл., табл. + дод.
Колекції