КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ КАК ФИЛОСОФСКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
В контексте современной социокультурной, ноосферной и экологической ситуации проблема здоровья человека и общества приобретает более широкий смысл: здоровье становится не просто медицинской категорией, но и входит в понятийный аппарат социально-гуманитарных наук, в частности обретает философский и культурологический аспекты. С идеей здорового общества неразрывно связано осознание личностью значимости собственной культуры здоровья, которое способно обеспечить каждому человеку условия для максимальной реализации заложенных в нем способностей и возможностей, выступает центром его мировоззрения. Невозможно отделять организм индивида от его родового признака – общественного характера его существования и жизнедеятельности соответственно, индивидуальное здоровье и общественное здоровье человека взаимно обуславливают и дополняют друг друга. Культура здоровья, ее модернизация и трансформация открывает перспективы интегрального подхода, возможности оптимологического подхода, составляющих методологическую базу для прогностического анализа культуры здоровья человека и общества. У контексті сучасної соціокультурної, ноосферно] і екологічної ситуації проблема здоров'я людини і суспільства набуває більш широкий зміст: здоров'я стає не просто медичної категорією, а й входить в понятійний апарат соціально-гуманітарних наук, зокрема знаходить філософський і культурологічний аспекти. З ідеєю здорового суспільства нерозривно пов'язане усвідомлення особистістю значущості власної культури здоров'я, яке здатне забезпечити кожній людині умови для максимальної реалізації закладених в ньому здібностей і можливостей, виступає центром його світогляду. Неможливо відокремлювати організм індивіда від його родової ознаки - суспільного характеру його існування і життєдіяльності відповідно, індивідуальне здоров'я і громадське здоров'я людини взаємно обумовлюють і доповнюють один одного. Культура здоров'я, її модернізація і трансформація відкриває перспективи інтегрального підходу, можливості оптімологіческого підходу, що становлять методологічну базу для прогностичного аналізу культури здоров'я людини і суспільства.
Опис
Ключові слова
культура здоровья личности, формирование культуры здоровья личности, модернизация культуры здоровья личности, культура здоров'я особистості, формування культури здоров'я особистості, модернізація культури здоров'я особистості, health culture, formation of a health culture of the individual, modernization of the health culture of the individual
Цитування
Бойчук Ю. Д. Культура здоровья как философско-культурологическая категория / Ю. Д. Бойчук // Освіта і доля нації. Сучасна школа: тенденції розвитку і рефлексія досвіду : матеріали ХVІІІ Міжнар. наук.- практ. конф., м. Харків, 19-20 трав. 2017 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: М. Д. Култаєва (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2017. – С. 43–49.