ОМОВЛЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КАРТИНИ СВІТУ В СУЧАСНОМУ ДИСКУРСІ (МОДАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ ПРОГНОЗУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Предметом кваліфікаційної роботи є дослідження омовлення політичної картини світу. Обрана тема є актуальною оскільки в ній розкрито сутність лінгвополітології в розрізі інтерпретування сучасної картини світу людей, а також проаналізовано, як саме подається інформація стосовно війни в Україні українському та зарубіжному населенню. Описано приклади використання художніх фігур, а також використання кількох тенденцій, які впливають на формування політичної картину світу населення певної країни. Робота складається зі вступу, трьох розділів (теоретичного, аналітичного, практичного), висновків, списку використаних джерел та додатку. The subject of the qualification work is the study of the political worldview. The chosen topic is relevant because it reveals the essence of linguopolitical science in terms of interpreting people's modern worldview, and analyses how information about the war in Ukraine is presented to the Ukrainian and foreign populations. Examples of the use of artistic figures are described, as well as the use of several trends that influence the formation of the political worldview of the population of a particular country. The paper consists of an introduction, three chapters (theoretical, analytical, and practical), conclusions, a list of references, and an appendix.
Опис
Ключові слова
лінгвополітологія, омовлення, картина світу, дискурс, президент, контекст, модальність, linguopolitology, description, mapping of the world, discourse, president, context, modality
Цитування
Щербакова А. М. Омовлення політичної картини світу в сучасному дискурсі (модальне значення прогнозування майбутнього) : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська)) / А. М. Щербакова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. заг. мовознавства і романо-герман. філології. – Харків, 2024. – 56 с. + дод.
Колекції