ОМОВЛЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КАРТИНИ СВІТУ В СУЧАСНОМУ ДИСКУРСІ (МОДАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ ПРОГНОЗУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО)

dc.contributor.authorЩербакова, А. М.
dc.date.accessioned2024-01-30T13:24:33Z
dc.date.available2024-01-30T13:24:33Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractПредметом кваліфікаційної роботи є дослідження омовлення політичної картини світу. Обрана тема є актуальною оскільки в ній розкрито сутність лінгвополітології в розрізі інтерпретування сучасної картини світу людей, а також проаналізовано, як саме подається інформація стосовно війни в Україні українському та зарубіжному населенню. Описано приклади використання художніх фігур, а також використання кількох тенденцій, які впливають на формування політичної картину світу населення певної країни. Робота складається зі вступу, трьох розділів (теоретичного, аналітичного, практичного), висновків, списку використаних джерел та додатку. The subject of the qualification work is the study of the political worldview. The chosen topic is relevant because it reveals the essence of linguopolitical science in terms of interpreting people's modern worldview, and analyses how information about the war in Ukraine is presented to the Ukrainian and foreign populations. Examples of the use of artistic figures are described, as well as the use of several trends that influence the formation of the political worldview of the population of a particular country. The paper consists of an introduction, three chapters (theoretical, analytical, and practical), conclusions, a list of references, and an appendix.
dc.identifier.citationЩербакова А. М. Омовлення політичної картини світу в сучасному дискурсі (модальне значення прогнозування майбутнього) : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська)) / А. М. Щербакова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. заг. мовознавства і романо-герман. філології. – Харків, 2024. – 56 с. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13742
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectлінгвополітологія
dc.subjectомовлення
dc.subjectкартина світу
dc.subjectдискурс
dc.subjectпрезидент
dc.subjectконтекст
dc.subjectмодальність
dc.subjectlinguopolitology
dc.subjectdescription
dc.subjectmapping of the world
dc.subjectdiscourse
dc.subjectpresident
dc.subjectcontext
dc.subjectmodality
dc.titleОМОВЛЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КАРТИНИ СВІТУ В СУЧАСНОМУ ДИСКУРСІ (МОДАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ ПРОГНОЗУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО)
dc.title.alternativeVERBALIZATION OF THE POLITICAL MAPPING OF THE WORLD IN MODERN DISCOURSE (THE MODAL MEANING OF FORECASTING THE FUTURE)
dc.typeOther
Файли
Колекції