ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ КОНЦЕПТУ ПІТЬМА В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛАХ ЗБІРКИ «BEST BRITISH SHORT STORIES 2020»)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дослідження присвячене лексичним засобам об'єктивізації концепту ПІТЬМА в сучасному англомовному художньому дискурсі, взятих зі збірки «Best British Short Stories 2020». У роботі вивчається специфіка вживання та значення лексичних одиниць, які асоціюються з концептом ПІТЬМА, а також їх роль у формуванні художнього образу в текстах коротких оповідань. Здійснюється аналіз семантичних реалізацій концепту у вибраному матеріалі та виявлення тенденцій у використанні лексичних засобів для досягнення об'єктивізації концепту ПІТЬМА. Результати дослідження можуть висвітлити внесок лексики у формування індивідуальних та культурних особливостей концепту ПІТЬМА у сучасному англійському художньому тексті, а також розкрити особливості сприйняття та вираження цього концепту в англійській мові. The study is devoted to the lexical means of objectification the concept of DARKNESS in modern English artistic discourse, taken from the "Best British Short Stories 2020" collection. The work studies the specifics of the use and meaning of lexical units associated with the concept of DARKNESS, as well as their role in the formation of an artistic image in the texts of short stories. The analysis of the semantic realizations of the concept in the selected material and the identification of trends in the use of lexical means to achieve the objectification of the concept of DARKNESS is carried out. The results of the study can light up the contribution of vocabulary to the formation of individual and cultural features of the concept of DARKNESS in modern English fiction, as well as reveal the peculiarities of perception and expression of this concept in the English language.
Опис
Ключові слова
лінгвоконцептологія, концепт, пітьма, символ, темрява, лексичні засоби, англомовний художній дискурс, linguo-conceptology, concept, darkness, symbol, lexical means, English artistic discourse
Цитування
Сердюк Є. С. Лексичні засоби об'єктивації концепту ПІТЬМА в сучасному англомовному художньому дискурсі (на матеріалах збірки «Best British Short Stories 2020») : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська)) / Є. С. Сердюк ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. практики англ. ус. і писем. мовлення. – Харків, 2024. – 61 с.
Колекції