ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ КОНЦЕПТУ ПІТЬМА В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛАХ ЗБІРКИ «BEST BRITISH SHORT STORIES 2020»)

dc.contributor.authorСердюк, Є. С.
dc.date.accessioned2024-01-30T09:10:08Z
dc.date.available2024-01-30T09:10:08Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractДослідження присвячене лексичним засобам об'єктивізації концепту ПІТЬМА в сучасному англомовному художньому дискурсі, взятих зі збірки «Best British Short Stories 2020». У роботі вивчається специфіка вживання та значення лексичних одиниць, які асоціюються з концептом ПІТЬМА, а також їх роль у формуванні художнього образу в текстах коротких оповідань. Здійснюється аналіз семантичних реалізацій концепту у вибраному матеріалі та виявлення тенденцій у використанні лексичних засобів для досягнення об'єктивізації концепту ПІТЬМА. Результати дослідження можуть висвітлити внесок лексики у формування індивідуальних та культурних особливостей концепту ПІТЬМА у сучасному англійському художньому тексті, а також розкрити особливості сприйняття та вираження цього концепту в англійській мові. The study is devoted to the lexical means of objectification the concept of DARKNESS in modern English artistic discourse, taken from the "Best British Short Stories 2020" collection. The work studies the specifics of the use and meaning of lexical units associated with the concept of DARKNESS, as well as their role in the formation of an artistic image in the texts of short stories. The analysis of the semantic realizations of the concept in the selected material and the identification of trends in the use of lexical means to achieve the objectification of the concept of DARKNESS is carried out. The results of the study can light up the contribution of vocabulary to the formation of individual and cultural features of the concept of DARKNESS in modern English fiction, as well as reveal the peculiarities of perception and expression of this concept in the English language.
dc.identifier.citationСердюк Є. С. Лексичні засоби об'єктивації концепту ПІТЬМА в сучасному англомовному художньому дискурсі (на матеріалах збірки «Best British Short Stories 2020») : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська)) / Є. С. Сердюк ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. практики англ. ус. і писем. мовлення. – Харків, 2024. – 61 с.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13738
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectлінгвоконцептологія
dc.subjectконцепт
dc.subjectпітьма
dc.subjectсимвол
dc.subjectтемрява
dc.subjectлексичні засоби
dc.subjectангломовний художній дискурс
dc.subjectlinguo-conceptology
dc.subjectconcept
dc.subjectdarkness
dc.subjectsymbol
dc.subjectlexical means
dc.subjectEnglish artistic discourse
dc.titleЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ КОНЦЕПТУ ПІТЬМА В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛАХ ЗБІРКИ «BEST BRITISH SHORT STORIES 2020»)
dc.title.alternativeLEXICAL MEANS OF OBJECTIFICATION OF THE CONCEPT DARKNESS IN MODERN ENGLISH ARTISTIC DISCOURSE (BASED ON THE «BEST BRITISH SHORT STORIES 2020» COLLECTION)
dc.typeOther
Файли
Колекції