НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ КОМУНІКАЦІЇ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЗГОДИ У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ (НА ПРИКЛАДІ ТВОРІВ СОФІ КІНСЕЛЛИ)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі проаналізовано теоретичні засади вивчення невербальних засобів комунікації; визначено й обгрунтувано особливості невербальних засобів комунікації на позначення згоди у сучасному англомовному художньому дискурсі на прикладі твору Софі Кінселли. Виявлено, що взаємодія міміки, жестів та тону голосу є найбільш уживаними невербальними засобами на позначення згоди, використання яких допомогає суб’єктам комунікації сприйняти емоційний фон повідомлення, що робить комунікацію більш повною та точною. The paper analyzes the theoretical foundations of studying nonverbal means of communication; the peculiarities of non-verbal means of communication for indicating consent in modern English artistic discourse are determined and substantiated on the example of Sophie Kinsella's works. It was found that the interaction of facial expressions, gestures and tone of voice are the most used non-verbal means of indicating agreement, the use of which helps the subjects of communication to perceive the emotional background of the message, which makes communication more complete and accurate.
Опис
Ключові слова
невербальні засоби комунікації, згода, англомовний текст, учні, загальноосвітня школа, non-verbal means of communication, agreement, English text, students, secondary school
Цитування
Коптєва Т. С. Невербальні засоби комунікації на позначення згоди у сучасному англомовному художньому дискурсі (на прикладі творів Софі Кінселли) : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська)) / Т. С. Коптєва ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. практики англ. ус. і писем. мовлення. – Харків, 2024. – 62 с.
Колекції