РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТУ DRINKING У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Робота присвячена інвентаризації лексем ядра та периферії лексико-семантичного поля концепту DRINKING, виявленню та класифікації метафор, що мітяться в фразеологізмах-вербалізаторах цього концепту. Матеріалом дослідження слугували дані тлумачних та етимологічних словників, а також тезаурусів (140), приклади із словників ідіом (95), приклади застосування відповідних лексем із BNC (1800), матеріал нелінгвістичних інтернет-ресурсів, пов’язаних тематикою із концептом (37 одиниць). В роботі виявлено теоретичні засади вивчення концептів в лінгвістиці; представлено засоби вербалізації концепту DRINKING у сучасній англійській мові; проаналізовано ядерні та периферійні лексеми; вивчено та класифіковано метафори у фразеологізмах, які вербалізують концепт; надані методичні прийоми для навчання фразеологізмам на прикладі ідіоми, які вербалізують концепт DRINKING. The work is devoted to the inventory of the nuclear and periphery lexemes of the lexical-semantic field of the concept DRINKING and to the identification and classification of metaphors that can be seen in the phraseological units verbalizing this concept. The research material was the data from explanatory and etymological dictionaries, as well as thesauruses (140), examples from idiom dictionaries (95), examples of the use of corresponding lexemes from the BNC (1800), material from non-linguistic Internet resources related to this concept (37 units). The work reveals the theoretical foundations of the study of concepts in linguistics; the means of verbalizing the concept DRINKING in modern English are presented; nuclear and peripheral lexemes were analyzed; studied and classified metaphors in phraseological units that verbalize the concept; methodical techniques for teaching phraseology using the example of idioms that verbalize the concept DRINKING are provided.
Опис
Ключові слова
концепт, drinking, вербалізація, лексико-семантичне поле, ідіома, метафора, concept, verbalization, lexical-semantic field, idiom, metaphor
Цитування
Дерід І. О. Репрезентація концепту DRINKING у сучасній англійській мові : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська)) / І. О. Дерід ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. англ. філології. – Харків, 2023. – 91 с. : іл.
Колекції