РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТУ DRINKING У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

dc.contributor.authorДерід, І. О.
dc.date.accessioned2024-01-28T16:27:59Z
dc.date.available2024-01-28T16:27:59Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractРобота присвячена інвентаризації лексем ядра та периферії лексико-семантичного поля концепту DRINKING, виявленню та класифікації метафор, що мітяться в фразеологізмах-вербалізаторах цього концепту. Матеріалом дослідження слугували дані тлумачних та етимологічних словників, а також тезаурусів (140), приклади із словників ідіом (95), приклади застосування відповідних лексем із BNC (1800), матеріал нелінгвістичних інтернет-ресурсів, пов’язаних тематикою із концептом (37 одиниць). В роботі виявлено теоретичні засади вивчення концептів в лінгвістиці; представлено засоби вербалізації концепту DRINKING у сучасній англійській мові; проаналізовано ядерні та периферійні лексеми; вивчено та класифіковано метафори у фразеологізмах, які вербалізують концепт; надані методичні прийоми для навчання фразеологізмам на прикладі ідіоми, які вербалізують концепт DRINKING. The work is devoted to the inventory of the nuclear and periphery lexemes of the lexical-semantic field of the concept DRINKING and to the identification and classification of metaphors that can be seen in the phraseological units verbalizing this concept. The research material was the data from explanatory and etymological dictionaries, as well as thesauruses (140), examples from idiom dictionaries (95), examples of the use of corresponding lexemes from the BNC (1800), material from non-linguistic Internet resources related to this concept (37 units). The work reveals the theoretical foundations of the study of concepts in linguistics; the means of verbalizing the concept DRINKING in modern English are presented; nuclear and peripheral lexemes were analyzed; studied and classified metaphors in phraseological units that verbalize the concept; methodical techniques for teaching phraseology using the example of idioms that verbalize the concept DRINKING are provided.
dc.identifier.citationДерід І. О. Репрезентація концепту DRINKING у сучасній англійській мові : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська)) / І. О. Дерід ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. англ. філології. – Харків, 2023. – 91 с. : іл.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13724
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectконцепт
dc.subjectdrinking
dc.subjectвербалізація
dc.subjectлексико-семантичне поле
dc.subjectідіома
dc.subjectметафора
dc.subjectconcept
dc.subjectverbalization
dc.subjectlexical-semantic field
dc.subjectidiom
dc.subjectmetaphor
dc.titleРЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТУ DRINKING У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
dc.title.alternativeREPRESENTING THE CONCEPT DRINKING IN MODERN ENGLISH
dc.typeOther
Файли
Колекції