Викладацька та громадсько-просвітницька діяльність Г. М. Хоткевича на Харківщині

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2004
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано викладацьку та громадсько-просвітницьку діяльність Гната Мартиновича Хоткевича на Харківщині у 20-30-х роках XX століття. Розглядається його значний внесок у розвиток музичної освіти та культури, зокрема через навчання грі на бандурі та впровадження інноваційних освітніх програм. Досліджено його методи викладання, вплив на формування музичного середовища в регіоні, а також активну участь у культурному житті Харківщини. Визначено головні етапи становлення та розвитку викладацької та громадської діяльності педагога. Використовуючи архівні матеріали, листування та спогади, висвітлено його педагогічні, етнографічні, театральні та громадські ініціативи, які сприяли розквіту української культури та освіти. Результати дослідження демонструють, що діяльність Хоткевича на Харківщині сприяла консолідації музичної освіти та відродженню громадсько-культурного життя, що є важливим для розуміння розвитку української культурної ідентичності. The article analyses the teaching and public education activities of Hnat Martynovych Khotkevych in the Kharkiv region in the 20-30s of the XX century. His significant contribution to the development of music education and culture, in particular through teaching bandura playing and the introduction of innovative educational programmes, is considered. His teaching methods, influence on the formation of the musical environment in the region, as well as active participation in the cultural life of Kharkiv region are investigated. The main stages of the formation and development of the teacher's teaching and public activities are identified. Using archival materials, correspondence, and memoirs, his pedagogical, ethnographic, theatrical, and social initiatives that contributed to the flourishing of Ukrainian culture and education are highlighted. The results of the study demonstrate that Khotkevych's activities in the Kharkiv region contributed to the consolidation of music education and the revival of social and cultural life, which is important for understanding the development of Ukrainian cultural identity.
Опис
Ключові слова
Гнат Хоткевич, Харківщина, викладацька діяльність, просвітницька діяльність, бандура, українська музична культура, музична освіта, громадська діяльність, Hnat Khotkevych, Kharkiv region, teaching, educational activities, bandura, Ukrainian musical culture, music education, public activity
Цитування
Данилюк М. М. Викладацька та громадсько-просвітницька діяльність Г. М. Хоткевича на Харківщині / М. М. Данилюк // Теорія та методика навчання та виховання : зб. наук. пр. – Харків, 2004. – Вип. 12. – С. 147–152.