ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ АУТОГЕННОГО ТРЕНУВАННЯ В НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ БОРЦІВ СУМО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Боротьба сумо є видовищним видом спорту завдяки різним аспектам, які роблять його цікавим та захоплюючим. Даний вид боротьби вражає глядачів величезними розмірами та фізичною масою борців. Борці сумо, які важать сотні кілограмів, зіштовхуються на рингу, що робить змагання імпресивними. Для нашої країни сумо – молодий вид спорту, який тільки починає свій розвиток у порівнянні з розвитком в країні його зародження Японії. У зв’язку з цим актуальним стає питання підготовки фахівців з цього виду спорту, вивчення особливостей навчально-тренувального процесу на різних етапах підготовки спортсменів. Метою дослідження є визначення ефективності застосування аутогенного тренування в навчально-тренувальному процесі висококваліфікованих борців. Матеріали та методи дослідження. Дослідження проводилось з борцями сумо на базі спортивного клубу «Адреналін». Кількість досліджуваних складало 10 спортсменів, серед яких було 4 майстра спорту України, 4 майстри спорту міжнародного класу та 2 заслужених майстра спорту. При проведенні дослідження використовувались наступні методи організації дослідження: аналіз науково-методичної літератури педагогічні методи (спостереження, бесіди, анкетування), тестування психоемоційного стану (тест САН), тестування фізичного стану (частота серцевих скорочень, проба Штанге, проба Генчі, проба Ромберга, реакціометрія), методи математичної статистики (статистичний аналіз, t- критерій Ст’юдента). Опанування техніки аутогенного тренування відбувалось в групі протягом 5 тижнів наприкінці кожного тренування, після першого тижня до аутогенного тренування була додана методика візуалізації. Результати дослідження після використання аутогенного тренування з візуалізацією в процесі підготовки висококваліфікованих борців сумо показали, що частота серцевих скорочень була майже однаковою з показниками до початку тренування (p>0,05), спостерігалось вірогідне покращення показників реакціометрії на 3,4 см (p<0,05), відмічено вірогідне зниження рівню тривожності на 6,5 бали (p<0,01) та відзначено покращення самопочуття (p<0,05), настрою (p<0,01) при одночасному підвищенні активності (p<0,05). Sumo wrestling is a spectacular sport due to various aspects that make it interesting and exciting. This type of struggle amazes spectators with its huge size and physical mass of wrestlers. Sumo wrestlers, who weigh hundreds of kilograms, collide in the ring, which makes the competition impressive. For our country, sumo is a young sport that is just beginning its development compared to the development of Japan in its country of origin. In this regard, the issue of training specialists in this sport, studying the features of the training process at different stages of training athletes becomes relevant. The purpose of the study is to investigate the effectiveness of the use of autogenic training in the training process of highly qualified wrestlers. The study was conducted with sumo wrestlers based on the Adrenaline Sports Club. The number of subjects was 10 athletes, including 4 masters of sports of Ukraine, 4 masters of sports of international class, and 2 honored masters of sports. The following methods of research organization were used in the work: analysis of scientific and methodological literature: pedagogical methods (observations, conversations, questionnaires), testing of psycho-emotional state (SAN test), testing of physical state (heart rate, Stange test, Genchi test, Romberg test, reactionometry), methods of mathematical statistics (statistical analysis, Student's t-test). Mastering the technique of autogenous training took place in the group for 5 weeks at the end of each training, after the first week, an imaging technique was added to the autogenous training. The results of the study after using autogenous training with visualization in the process of training highly qualified sumo wrestlers showed that the heart rate was almost the same as before the start of training (p > 0.05), there was a probable improvement in reactionometry by 3.4 cm (p < 0.05), there was a probable decrease in anxiety level by 6.5 points (p < 0.01). and marked improvement in well-being (p < 0.01) and there was an improvement in well-being (p < 0.05), and mood (p < 0.01) with a simultaneous increase in activity (p < 0.05).
Опис
Ключові слова
аутогенне тренування, візуалізація, боротьба сумо, спортсмени, навчально-тренувальний процес, autogenous training, visualization, sumo wrestling, athletes, training process
Цитування
Голенкова Ю. Ефективність застосування аутогенного тренування в навчально-тренувальному процесі висококваліфікованих борців сумо / Ю. Голенкова, Д. Караченко, Л. Вострокнутов // Фізична культура і спорт. Виклики сучасності [Електронне видання] : зб. ст. ІІІ наук.-практ. конф., Харків, 1–2 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 23–31.