РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМНО-СТРУКТУРНОГО ПІДХОДУ У РОЗВИТКУ ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЛЕГКОАТЛЕТІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі розглянуті основні етапи та принципи реалізації системноструктурного підходу у розвитку швидкісно-силових здібностей легкоатлетів. Такий комплексний підхід до тренування враховує взаємозв'язки різних елементів та систем, що впливають на результат. Відзначається тісна співпраця тренера та атлета, фахівців, а також постійного аналізу та корекції для досягнення оптимальних результатів і включає в себе наступні взаємопов’язані елементи: керівництво програмою тренувань, комунікація та зворотний зв'язок, інтеграція фахівців з фізіотерапії, дієтології, психології спорту, обмін інформацією, активна участь самого спортсмена в плануванні, ведення журналів тренувань, відгуків та особистих спостережень, постійний аналіз, корекція та моніторинг прогресу програм, спільна відповідальність. Такий спільний та системний підхід дозволяє забезпечити високий рівень ефективності, враховуючи усі аспекти фізичного та психологічного розвитку атлета. The paper examines the main stages and principles of implementing the system-structural approach in the development of speed and power abilities of track and field athletes. Such a comprehensive approach to training takes into account the interrelationships of various elements and systems that affect the result. Close cooperation between coach and athlete, specialists, as well as constant analysis and correction to achieve optimal results is noted and includes the following interrelated elements: management of the training program, communication and feedback, integration of specialists in physiotherapy, nutrition, sports psychology, exchange of information, active participation of the athlete himself in planning, keeping training logs, reviews and personal observations, constant analysis, correction and monitoring of program progress, joint responsibility. Such a joint and systematic approach allows to ensure a high level of efficiency, taking into account all aspects of the athlete's physical and psychological development.
Опис
Ключові слова
підхід, система, елемент, інтеграція, аналіз, корекція, approach, system, element, integration, analysis, correction
Цитування
Коробейнік В. Реалізація системно-структурного підходу у розвитку швидкісно-силових здібностей легкоатлетів / В. Коробейнік, Р. Серенко, С. Рєпін // Фізична культура і спорт. Виклики сучасності [Електронне видання] : зб. тез доп. ІІІ наук.-практ. конф., Харків, 1–2 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 97–105.