ОГЛЯД ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ОЛІМПІАД І КОНКУРСІВ З ПРОГРАМУВАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Підготовка школярів до змагань з програмування є специфічною діяльністю учителя інформатики. В першу чергу специфіка полягає у необхідності опанування учасниками змагань програмних середовищ автоматизованої перевірки правильності виконання завдань. Кожний тип змагань використовує власне програмне забезпечення, власну систему оцінювання розв’язків, отже вимагає попереднього ознайомлення з ними. У статті розглянуті онлайн середовища, які можуть бути використані як для проведення індивідуальних та командних змагань з програмування, так і для забезпечення ефективної підготовки до них - eolymp, cses, online judge, leetcode, hackerearth, codewars, visualgo, algorithm visualizer, codechef і kattis. Preparing students for programming competitions is a specific activity of an informatics teacher. First of all, the specificity lies in the need for the participants of the competition to master software environments for automated verification of the correctness of tasks. Each type of competition uses its own software, its own solution evaluation system, so it requires prior familiarization with them. The article discusses online software that can be used both for conducting individual and team programming competitions and for ensuring effective preparation for them - eolymp, cses, online judge, leetcode, hackerearth, codewars, visualgo, algorithm visualizer, codechef and kattis.
Опис
Ключові слова
програмування, підготовка до змагань, електронні засоби підготовки, платформи автоматизованого тестування, візуалізація алгоритмів, сервіси для проведення змагань, programming, preparation for competitions, electronic means of training, automated testing platforms, visualization of algorithms, services for conducting competitions
Цитування
Олефіренко Н. Огляд електронних засобів для підготовки до олімпіад і конкурсів з програмування / Н. Олефіренко, А. Курганський // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя : зб. наук. пр. – Харків, 2023. – Вип. 22. – С. 110–120.