Підготовка майбутніх учителів до використання арт-технологій при роботі з молодшими школярами

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-02-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень»
Анотація
Однією з провідних цілей, є всебічний, гармонійний розвиток особистості. З цього випливає, що вчитель, як носій духовної культури, повинен сприяти формуванню гуманного, демократичного, естетично розвиненого школяра, здатного до самопізнання та самореалізації своїх інтересів. Педагогічна діяльність учителя повинна бути спрямована на постійний пошук нових технологій, які допоможуть у досягненні поставленої мети. На сьогодні, значний інтерес викликають арт-технології, сутність яких полягає в застосуванні різноманітних видів мистецтва для досягнення навчальних, розвивальних та виховних цілей. За допомогою таких технологій учні налаштовуються на потрібний лад, заспокоюють свої емоції, розвивають естетичний смак, пізнають довкілля через мистецтво. Завдяки великій кількості видів арт-техно-логій, її можна застосовувати на будь-якому уроці, в будь-який час. One of the leading goals is the comprehensive, harmonious development of the personality. It follows from this that the teacher, as a bearer of spiritual culture, must contribute to the formation of a humane, democratic, aesthetically developed schoolchild capable of self-discovery and self-realization of his interests. The teacher's pedagogical activity should be aimed at the constant search for new technologies that will help in achieving the set goal. Today, art technologies are of great interest, the essence of which is the application of various types of art to achieve educational, developmental and educational goals. With the help of such technologies, students adjust to the right mood, calm their emotions, develop aesthetic taste, and learn about the environment through art. Thanks to a large number of types of art technologies, it can be used in any lesson, at any time.
Опис
Ключові слова
підготовка, учитель, арт-технології, молодші школярі, preparing, teacher, art technologies, younger schoolchildren
Цитування
Канівець Н. Г. Підготовка майбутніх учителів до використання арт-технологій при роботі з молодшими школярами / Н. Г. Канівець, В. О. Шишенко // Перспективні напрямки розвитку сучасних педагогічних і психологічних наук : зб. тез наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф., Харків, Україна, 7–8 лют. 2020 р. – Харків, 2020. – Ч. 1. – С. 29–31.