ТРАНСПРОФЕСІОНАЛІЗМ ЯК СВІТОВИЙ ТРЕНД ВИЩОЇ ОСВІТИ Й АКАДЕМІЧНИХ РЕФОРМ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, Видавничий дім «Гельветика»
Анотація
У представленій публікації визначено, що сучасне суспільство потребує кваліфікованих фахівців, які цілеспрямовано засвоюють та синтезують знання, успішно конвергують соціально-професійні компетентності в різних професійних сферах, оперативно використовують у своїй професійній діяльності метапрофесійні компетентності. Таку здатність вчені виражають у понятті«транспрофесіоналізм». Однак вчені пропонують різні визначення цього поняття,що значно ускладнює проведення наукових пошуків. Метою статті є визначення основних підходів науковців до тлумачення поняття «транспрофесіоналізм», на цій підставі уточнення авторського розуміння цього феномену. Як установлено, під зазначеним поняттям науковці розуміють: здатність фахівця опановувати нові чи суміжні професії, успішно працювати в різноманітних професійних середовищах та організаційних структурах; спроможність особистості виходити за межі базової професії та збагачувати її новими знаннями, технологіями, компетентностями на основі систематичного розвитку своїх професійних здатностей; сформованість у фахівців різних спеціальностей навичок злагодженої командної роботи, умінь розбудови спільної взаємодії на засадах співпраці й партнерства тощо. На основі аналізу наукової літератури зроблено висновок про те, що транспрофесіоналізм перетворився сьогодні на світовий тренд реформування вищої освіти. Визначено, що транспрофесіоналізм – це інтегральна якість фахівця, що дає йому можливість успішно виконувати діяльність у різних професійних царинах та в різних фахових спільнотах, успішно взаємодіяти з представниками різних професій та систематично підвищувати свій професійній рівень в процесі здійснення міжпрофесійного й мультипрофесійного навчання та самоосвіти. In the presented publication it is determined that modern society needs qualified specialists, who purposefully acquire and synthesize knowledge, successfully convert socially-professional competencies in different professional spheres, rapidly use in their professional activity metafile competencies. This ability of scientists is expressed in the concept of "transprofessionalism". However, scientists offer different definitions of this concept, which makes it much more difficult to conduct scientific searches. The purpose of the article is to define the basic approaches of scientists to interpretation of the concept of "transprofessionalism", on this basis the clarification of the author's understanding of this phenomenon. As it is established, under the mentioned concept scientists understand: the ability of a specialist to master new or related professions, to work successfully in various professional environments and organizational structures; the ability of a person to go beyond the basic profession and to enrich it with new knowledge, technologies, skills on the basis of systematic development of their professional abilities; the skills of coordinated team work, the ability to develop joint interaction on the basis of cooperation and partnership etc. are formed in specialists of different specialties. On the basis of the analysis of scientific literature, the conclusion is drawn that transprofessionalism has now become the global trend of reforming higher education. It is determined that transprofessionalism is an integral quality of the specialist, which allows him to successfully carry out activities in different professional groups and in different professional communities, to successfully cooperate with representatives of different professions and to systematically raise his professional level in the process of interprofessional and multiprofessional training and self-education.
Опис
Ключові слова
транспрофесіоналізм, світовий тренд, вища освіта, академічні реформи, міжпрофесійне навчання, мультипрофесійне навчання, самоосвіта, transprofessionalism, global trend, higher education, academic reforms, interprofessional training, multiprofessional training, self-education
Цитування
Ткачова Н. О. Транспрофесіоналізм як світовий тренд вищої освіти й академічних реформ / Н. О. Ткачова, А. С. Ткачов, О. М. Кін // Інноваційна педагогіка. – 2023. – Вип. 55, т. 3. – С. 14–17.