Вікова анатомія та фізіологія людини

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-09-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Навчальний посібник розрахований на викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, викладачів загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл. Навчальний посібник містить матеріал із тем курсу «Анатомія людини», «Вікова фізіологія та шкільна гігієна», «Вікова анатомія та фізіологія», «Вища нервова діяльність», що викладається на природничому факультеті, курсу «ВНД, вікова фізіологія з основами генетики» дошкільного факультету та інтегрованого курсу «Основи медичних знань», що викладається на всіх факультетах Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Посібник містить викладання теоретичного матеріалу, необхідного для засвоєння вікових особливостей різних систем організму людини та пізнавальних процесів, лабораторних робіт, що надає можливість більш швидкого і усвідомленого сприйняття інформації, та сформувати відповідні навички при виконанні практичної частини. The study guide is designed for teachers, graduate students, students of higher educational institutions, teachers of general and specialized schools. The study guide contains material from the topics of the course "Human Anatomy", "Age Physiology and School Hygiene", "Age Anatomy and Physiology", "Higher Nervous Activity", which is taught at the Faculty of Natural Sciences, the course "VND, Age Physiology with Fundamentals of Genetics" in preschool faculty and the integrated course "Fundamentals of medical knowledge", which is taught at all faculties of the H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. The manual contains the teaching of theoretical material necessary for mastering the age-specific features of various systems of the human body and cognitive processes, laboratory work, which provides an opportunity for faster and conscious perception of information, and to form appropriate skills when performing the practical part.
Опис
Ключові слова
анатомія, орган, система, апарат, травна, дихальна, статева, нервова, серцево-судинна, видільна, аналізатори, залози, скелет, м'язи, вікова фізіологія, топографія, anatomy, organ, system, apparatus, digestive, respiratory, sexual, nervous, cardiovascular, excretory, analyzers, glands, skeleton, muscles, age physiology, topography
Цитування
Коц С. М. Вікова анатомія та фізіологія людини : навч. посіб. / С. М. Коц, В. П. Коц ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – 298 с.