ПИТАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто формування технологічної компетентності учнів молодшого шкільного віку. Зазначено, що для розвитку особистості дитини засобами предметно-перетворювальної діяльності, формування технологічної компетентності, необхідної для життя, винятково важливе значення в початковій школі має технологічна освітня галузь, яка реалізується через інтегрований курс «Дизайн і технології». Результатом вивчення є формування технологічної компетентності, структуру якої складають: система теоретичних знань, сукупність практичних умінь і навичок, розвиненість емоційно-ціннісної сфери. На уроках дизайну і технологій у початковій школі формуються технологічні вміння, адже молодші школярі вчаться читати елементарні графічні зображення, аналізувати конструкції виробів і послідовність їх виконання, складати технічний план, виконувати операційні дії, робити розрахунки, обчислюватикількість необхідного матеріалу. У результаті виконання цих операцій учні вчаться діяти послідовно, цілеспрямовано, наполегливо, досягаючи поставленої мети. The publication examines the formation of technological competence of primary school students. It is noted that for the development of the child's personality by means of subject-transformative activities, the formation of technological competence necessary for life, technological education is extremely important in primary school industry, which is implemented through an integrated course "Design and Technology". The result of the study is the formation of technological competence, the structure of which consists of: a system of theoretical knowledge, a set of practical abilities and skills, the development of the emotional and value sphere. Technological skills are formed in design and technology classes in elementary school, because younger students learn to read elementary graphic images, analyze product designs and their sequence implementation, draw up a technical plan, perform operational actions, make calculations, calculate the amount of necessary material. As a result of performing these operations, students learn to act consistently, purposefully, persistently, achieving the set goal.
Опис
Ключові слова
технологічна компетентність, діти молодшого шкільного віку, освітній процес, дизайн, аспірантські роботи, technological competence, children of primary school age, educational process, design, postgraduate works
Цитування
Бужин О. В. Питання технологічної компетентності учнів молодшого шкільного віку / О. В. Бужин // Вісник Сковородинівської академії молодих учених [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 13–16.