ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ХОРЕОГРАФІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто підготовку майбутніх учителів-хореографів. Цей процес складається з двох компонентів: безпосередньо професійної підготовки та формування ціннісної сфери особистості майбутнього фахівця. До ціннісної сфери належить й естетичне сприйняття дійсності, а також його вплив на поведінку особистості. Зазначено, що в підготовці фахівців мистецької сфери відбувається перетин м’яких і важких компетентностей, які у спільній взаємодії мають сприяти професійному становленню та подальшому розвитку фахівця. The publication examines the training of future choreographer teachers. This process consists of two components: direct professional training and formation of the value sphere of the future specialist's personality. The aesthetic perception of reality, as well as its influence on individual behavior, also belong to the value sphere. It is noted that in the training of art specialists there is an intersection of soft and hard competencies, which in joint interaction should contribute to the professional formation and further development of the specialist.
Опис
Ключові слова
професійна підготовка, майбутні учителі, хореографія, аспірантські роботи, professional training, future teachers, choreography, postgraduate works
Цитування
Лю Чжицян. Професійні компетентності майбутніх учителів-хореографів / Лю Чжицян // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 381–383.