ЗАЙМЕННИК ЯК ЗАСІБ ІНТИМІЗАЦІЇ В ЗБІРЦІ «САД НЕТАНУЧИХ СКУЛЬПТУР» ЛІНИ КОСТЕНКО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено займенникові форми мовних засобів інтимізації на матеріалі збірки «Сад нетанучих скульптур» Ліни Костенко. Зазначено, що у системі мови займенникам відводиться місце периферійної частини мови, оскільки вони виконують не номінативну, а дейктичну функцію, мають інтимізуюче, підсилювальне, оцінювальне значення. Їхня роль у поетичному тексті спрямована на формування довірливої, інтимної атмосфери «прямої бесіди через текст». The publication examines pronominal forms of linguistic means of intimation based on the material of the collection "Garden of Non-melting Sculptures" Lina Kostenko. It is noted that in the language system, pronouns are assigned the place of the peripheral part of the language, since they perform not a nominative, but a deictic function, have intimate, reinforcing, evaluative value. Their role in the poetic text is aimed at forming a trusting, intimate atmosphere of "direct conversation through the text."
Опис
Ключові слова
займенник, інтимізація, поетика мови, студентські роботи, pronoun, intimization, poetics of language, student works
Цитування
Сергієнко К. Є. Займенник як засіб інтимізації в збірці «Сад нетанучих скульптур» Ліни Костенко / К. Є. Сергієнко, Ю. М. Лебеденко // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 309–311.