ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПОВНОЇ ФІЗИЧНОЇ РЕАКЦІЇ (Total Physical Response) У ФОРМУВАННІ ЛЕКСИЧНОЇ СТОРОНИ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З МОТОРНОЮ АЛАЛІЄЮ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено сутність поняття «метод повної фізичної реакції», розкрито можливість застосування означеного методу в логокорекційній роботі з дітьми з моторною алалією. Метод «Повної фізичної реакції» TPR (Total – повна, Physical – фізична, Response – реакція), який базується на тому як діти оволодівають рідним мовленням розробив Д. Ашер. Зазначено, що метод TPR можна використовувати в корекційно-логопедичній роботі з дітьми з моторною алалією спрямованій на збагачення і актуалізацію словникового запасу. Фізичні дії ефективно переносять значення, завдяки чому всі діти можуть зрозуміти та використовувати цільове мовлення. Наприклад: словник, пов’язаний з діями (посмішка, помах, оберт голови, махання); часи минуле / сьогодення / майбутнє та постійні аспекти (щоранку я чищу зуби, застилаю ліжко, снідаю); вказівки / інструкції (встаньте, закрийте очі); розповідь історій, та їх театралізована постановка. The publication explores the essence of the concept of the "full physical reaction method", reveals the possibility of using this method in speech correction work with children with motor alalia. The method of "Total physical reaction" TPR (Total - complete, Physical - physical, Response - reaction), which is based on how children master their native speech, was developed by D. Asher. It is noted that the TPR method can be used in corrective and speech therapy work with children with motor alalia aimed at enriching and updating the vocabulary. Physical actions effectively convey meaning so that all children can understand and use the target speech. For example: vocabulary related to actions (smile, wave, head turn, wave); past / present / future tenses and constant aspects (every morning I brush my teeth, make the bed, have breakfast); directions / instructions (stand up, close your eyes); storytelling and their theatrical production.
Опис
Ключові слова
алалія, мовленнєвий розвиток, логопедія, корекційна робота, діти з особливими потребами, магістерські роботи, alalia, speech development, speech therapy, correctional work, children with special needs, master's theses
Цитування
Кузнецова Л. В. Використання методу повної фізичної реакції (total physical response) у формуванні лексичної сторони мовлення дітей дошкільного віку з моторною алалією / Л. В. Кузнецова // Використання ресурсів позашкільної освіти у процесі соціалізації дітей з особливими освітніми потребами : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків, 2021. – С. 103–105.