ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЙНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ ІЗ ЗПР НА ШЛЯХУ ЇХ СОЦІАЛІЗАЦІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто особливості корекційної допомоги дітям із затримкою психічного розвитку на шляху їх соціалізації. Затримка психічного розвитку (ЗПР) є межовим станом між нормою та порушенням онтогенезу, якому властиві негрубі недоліки інтелектуальної та емоційно-вольової сфери, що виявляється у зниженні навчально-пізнавальної діяльності та соціальної адаптації в цілому. Такий стан визначається як порушення темпу психічного розвитку, коли окремі психічні функції (пам’ять, увага, мислення, емоційно-вольова сфера) відстають від прийнятих психологічних норм даного віку. Зазначено, що діти із ЗПР можуть реалізувати свій потенціал індивідуального, особистісного, соціального розвитку за умови вчасно розпочатого і адекватно організованого освітнього простору, що забезпечить задоволення як загальних потреб на рівні дітей, що нормально розвиваються, так і особливих освітніх потреб, заданих специфікою порушення психічного розвитку. The publication examines the peculiarities of correctional assistance to children with mental retardation on the way to their socialization. Retardation of mental development (PRD) is a borderline state between the norm and a violation of ontogenesis, which is characterized by mild deficiencies in the intellectual and emotional-volitional sphere, which is manifested in a decrease in educational and cognitive activity and social adaptation in general. Such a state is defined as violation of the pace of mental development, when certain mental functions (memory, attention, thinking, emotional-volitional sphere) lag behind the accepted psychological norms of a given age. It is noted that children with SEN can realize their potential for individual, personal, and social development, provided that the educational space is started on time and adequately organized, which will ensure the satisfaction of both the general needs at the level of normally developing children and the special educational needs specified by the specifics of the mental disorder development
Опис
Ключові слова
корекційна робота, соціалізація дитини, затримка психічного розвитку, освітній процес, студентські роботи, correctional work, child socialization, mental retardation, educational process, student works
Цитування
Блінова Т. А. Особливості корекційної допомоги дітям із ЗПР на шляху їх соціалізації / Т. А. Блінова // Використання ресурсів позашкільної освіти у процесі соціалізації дітей з особливими освітніми потребами : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків, 2021. – С. 22–25.