СОЦІАЛЬНЕ ПРОЄКТУВАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації «Соціальне проєктування» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності «Соціальна робота» укладені для сприяння більш повному розкриттю можливостей та самовдосконаленню здобувачів вищої освіти у процесі самостійної роботи. Дане видання складається з п’яти розділів. У першому наведено програму дисципліни «Соціальне проєктування», що допоможе здобувачам вищої освіти у мотивуванні власної самостійної роботи, розкритті логічної структури курсу. Матеріал другого розділу надасть студентам можливості більш свідомого засвоєння основних питань лекційного курсу за допомогою самостійного опрацювання літератури за певними тематичними блоками, а також допоможе у підготовці реферативних робіт. У третьому розділі містяться методичні вказівки щодо семінарсько-практичних занять, плану семінарського заняття у вигляді переліку питань для самостійної підготовки, а також практичних завдань для поповнення власних методичних знань і умінь. Четвертий розділ методичних рекомендацій присвячено роз’ясненню особливостей індивідуальної самостійної роботи, а також підготовці ІНДЗ з дисципліни. Враховуючи специфіку даного виду діяльності, і труднощі, які виникають у здобувачів вищої освіти, тут подано методичні матеріали, за допомогою яких здобувачі вищої освіти більш ефективно зможуть виконати всі етапи роботи над рефератом та навчальним проєктом, починаючи від вибору теми і закінчуючи аналізом результатів індивідуального науково-дослідного завдання. Зміст п’ятого розділу методичних рекомендацій сприятиме формуванню вмінь здобувачів вищої освіти здійснювати самоконтроль й самооцінювання в процесі навчання, оскільки містить критерії оцінювання різних видів самостійної роботи, а також пояснення щодо особливостей її виконання. У додатковій частині можна знайти інформацію стосовно змісту основних термінів, підручників і посібників, які рекомендовано для засвоєння курсу, перелік питань до іспиту, а також практичні завдання. Methodical recommendations "Social design" for students of the second (master's) level of higher education of full-time and part-time forms of education in the specialty "Social work" are concluded to promote more complete disclosure of opportunities and self-improvement of students of higher education in the process of independent work. This edition consists of five chapters. In the first, the program of the discipline "Social Design" is given, which will help students of higher education in motivating their own independent work, revealing the logical structure of the course. The material of the second section will provide students with the opportunity to more consciously learn the main issues of the lecture course with the help of independent study of the literature according to certain thematic blocks, and will also help in the preparation of abstract works. The third section contains methodical instructions for seminar-practical classes, a plan for a seminar class in the form of a list of questions for independent preparation, as well as practical tasks for replenishing one's own methodological knowledge and skills. The fourth section of methodological recommendations is devoted to the clarification of the specifics of individual independent work, as well as the preparation of INDZ in the discipline. Taking into account the specifics of this type of activity and the difficulties that students of higher education face, methodological materials are presented here, with the help of which students of higher education will be able to more effectively perform all stages of work on an essay and an educational project, starting from the choice of a topic and ending with the analysis of the results of an individual scientific - a research task. The content of the fifth section of methodological recommendations will contribute to the formation of the skills of students of higher education to carry out self-monitoring and self-evaluation in the learning process, as it contains criteria for evaluating various types of independent work, as well as explanations about the specifics of its implementation. In the additional part, you can find information about the content of the main terms, textbooks and manuals that are recommended for mastering the course, a list of questions for the exam, as well as practical tasks.
Опис
Ключові слова
соціальна робота, соціальна сфера, соціальна педагогіка, соціально-педагогічна діяльність, соціальне проєктування, самостійна робота, методичні рекомендації, social work, social sphere, social pedagogy, socio-pedagogical activity, social projecting, independent work, methodical recommendations
Цитування
Костіна В. В. Соціальне проєктування : метод. рек. для другого (магістер.) рівня вищ. освіти ден. та заоч. форм навчання спец. Соціальна робота / В. В. Костіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 53 с.