МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА МИКОЛИ ЛЕОНТОВИЧА В РАКУРСІ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Мета статті полягає у висвітленні внеску М.Д. Леонтовича у становлення та розвиток національної системи музичної освіти на Україні. У дослідженні застосовано традиційні історико-педагогічні методи: аналітичний, зіставно-порівняльний, ретроспективний, логіко-системний, хронологічно-структурний, порівняльний аналіз науково-педагогічної літератури, архівних документів, навчальних матеріалів, праць і доробків педагога М. Леонтовича. Методологічну основу дослідження складають системно-діяльнісний, історико-педагогічний, системний, феменологічний, герменевтичний, історіографічний та культурологічний, підходи та філософський, термінологічний, когнітивний принципи. Наукова новизна статті полягає в узагальненні музично-педагогічної спадщині М. Леонтовича, конкретизації його педагогічних принципів і методів музичного виховання молоді, а також окреслення можливостей впровадження прогресивного досвіду композитора у сучасну практику нової української школи. Результати. Розкрито теоретичні й практичні аспекти музично-педагогічної спадщини М. Леонтовича. Доведено, що його педагогічна діяльність нерозривно пов’язана з композиторською творчістю та вокально-хоровим виконавством. Виявлено розуміння М. Леонтовичем значення народної пісні в процесі музичного виховання учнівської молоді як невичерпного джерела мудрості та духовних ідеалів українського народу. Встановлено, що методичні доробки композитора ґрунтуються на фольклорному матеріалі, який забезпечує доступність залучення дитини у світ музики. Визначено і схарактеризовано основні педагогічні ідеї М. Леонтовича: послідовність навчання від елементарного до складного; активізація учнів в процесі розучування пісень; засвоєння теоретичного матеріалу за допомогою практичних завдань; виховання виконавської самостійності та розвиток ритмічного відчуття як основи формування музичних здібностей; інтеграція музики з іншими видами мистецтва, іншими предметами. The purpose of the article is to highlight the contribution of M. Leontovych to the establishment and development of the national music education system in Ukraine. Methods & methodology. The research employs traditional historical and pedagogical methods, including analytical, comparative, retrospective, logical-systemic, chronological-structural, and comparative analysis of scientific-pedagogical literature, archival documents, educational materials, and the works and contributions of the educator M. Leontovych. The research is based on a combination of methodological approaches, including systemic-activity, historical-pedagogical, systemic, phenomenological, hermeneutical, historiographical, and culturological approaches, as well as philosophical, terminological, and cognitive principles. The scientific novelty of the article lies in the synthesis of M. Leontovych’s musical-pedagogical legacy, the specification of his pedagogical principles and methods of music education for youth, as well as outlining the possibilities for integrating the composer’s progressive experience into the contemporary practices of the new Ukrainian school. Results. Theoretical and practical aspects of M. Leontovych’s musical-pedagogical legacy have been revealed. It has been demonstrated that his pedagogical activities are inseparably linked to his compositional creativity and vocal-choral performance. The understanding of the significance of folk songs in the process of music education for young students as an inexhaustible source of wisdom and spiritual ideals of the Ukrainian people has been highlighted. It has been established that the composer’s methodological contributions are grounded in folkloric material, ensuring the accessibility of involving a child in the world of music. The main pedagogical ideas of M. Leontovych have been identified and characterized: the sequence of teaching from elementary to complex; activation of students during the learning of songs; assimilation of theoretical material through practical tasks; fostering performance independence and developing a sense of rhythm as the foundation for shaping musical abilities; integration of music with other art forms and subjects.
Опис
Ключові слова
композитор, педагог, творчість, музична освіта, народна пісня, хоровий спів, composer, educator, creativity, music education, folk song, choral singing
Цитування
Васильєва О. В. Музично-педагогічна спадщина Миколи Леонтовича в ракурсі розвитку сучасної української системи освіти / О. В. Васильєва, І. І. Мартиненко // Professional Art Education. – 2023. – Vol. 4, No. 1. – Pp. 32–40.
Колекції