Vol. 4 No. 1 (2023)

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 5
 • Документ
  ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА РЕАЛІЇ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023) Раструба, Т. В.
  У статті відображається концепт реалізації та головні вимоги до здійснення самостійної роботи студентів мистецьких спеціальностей у процесі їх фахової підготовки. Зосереджується увага на основних кроках організації даного виду діяльності. Даються рекомендації щодо використання бюджету часу для виконання самостійної роботи майбутніми вчителями музичного мистецтва; висвітлюються деякі аспекти діджиталізації самостійної роботи. Звертається увага на розуміння сучасним викладачем власної ролі в успішному здійсненні студентом самостійної роботи, як консультанта, фасилітатора, коуча. Виокремлюються принципи: цілепокладання, індивідуалізації, поступовості й систематичності, активності, контролю і зворотного зв’язку, використання сучасних технологічних засобів, як ключових у вирішенні питання організації самостійної роботи студентів. Проаналізовано її види, форми та методи. Визначено фактори успіху організації самостійної роботи: самомотивація, управління часом, цілепокладання, постійна практика та навчання, самоорганізація та підтримка. Зроблена спроба окреслити сучасну модель організації самостійної роботи для ефективного здійснення освітнього процесу при підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва, яка включає: проєктування та планування, інтерактивність та використання інформаційно-комунікативних технологій, формування творчої активності, самостійного дослідження та колективної участі. The purpose of the article is to determine the most effective model of building a systematic organization of independent work of future music teachers during their professional training. Methods and methodology. The research is based on the leading positions of scientists regarding the organization of independent work in the preparation of future teachers of musical art based on the principles of a comprehensive approach. The scientific novelty of the article lies in reflecting the concept of implementation and the main requirements for the implementation of independent work of students of art specialties in the process of their professional training. Recommendations are given on the use of the time budget for independent work by future music teachers; some aspects of digitalization of independent work are highlighted. Results. Updating attention to the main steps of organizing the independent work of future music teachers during their professional training. The principles of goal-setting, individualization, gradualism and systematicity, activity, control and feedback, use of modern technological means are highlighted as key in solving the issue of organizing students’ independent work. Its types, forms and methods are analyzed. Attention is drawn to the modern teacher’s understanding of his own role in the successful implementation of independent work by the student, as a consultant, facilitator, coach. The success factors of organizing independent work have been determined: self-motivation, time management, goal setting, constant practice and training, self-organization and support. An attempt was made to outline a modern model of organizing independent work for the effective implementation of the educational process in the preparation of future music teachers, which includes: design and planning, interactivity and the use of information and communication technologies, the formation of creative activity, independent research and collective participation.
 • Документ
  ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ЗВО У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВИХ ДИСЦИПЛІН (технологічний аспект)
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023) Костенко, Л. В.
  У статті акцентовано увагу на проблемі формування самостійності студентів у процесі диригентсько-хорової підготовки, подано теоретичне узагальнення досвіду організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів мистецьких факультетів ЗВО. Наукова новизна статті полягає в узагальненні та досвіді організації самостійної навчально - пізнавальної діяльності студентів мистецьких факультетів. Пропонується впровадження системи інноваційних технологій навчання з метою забезпечення високого професійно-кваліфікаційного рівня випускників, відповідно до вимог сучасних стандартів вищої освіти. Розглянуто етапи вивчення диригентсько-хорових дисциплін в умовах впровадження КМС: діагностичного (визначення рівня музично-теоретичної та практичної підготовки студента-початківця); організаційного (розробка форм та методів самостійної диригентсько-хорової підготовки); управлінського (створення зовнішніх і внутрішніх умов, що регулюють процес індивідуалізації самостійної роботи студентів). Пропонований підхід організації навчально-пізнавальної діяльності студентів розглянуто в контексті розвитку творчої самостійності вчителів-хормейстерів. The purpose of the article is theoretical justification and clarification and experience of using technological aspects of the organization of independent educational and cognitive activities of students in the process of studying conducting and choral disciplines Methods and methodology. The research is based on the leading positions of scientists regarding the organization of independent educational and cognitive activities students of art faculties of ZVO, taking into account the technological aspect. The scientific novelty of the article lies in the generalization and experience of organizing independent educational and cognitive activities of students of art faculties. Offered implement systems of innovative learning technologies in order to ensure a high professional qualification level of graduates, in accordance with the requirements of modern standards of higher education. Results. The stages of studying conducting and choral disciplines in the conditions of the implementation of KMS are considered: diagnostic (determining the level of musical-theoretical and practical training of a beginner student); organizational (development of forms and methods of independent conducting and choral training); management (creation of external and internal conditions that regulate the process of individualization of students’ independent work). The proposed approach to the organization of educational and cognitive activities of students is considered in the context of the development of creative independence of choirmaster teachers.
 • Документ
  ОСОБЛИВОСТІ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023) Дем’янчук, О. Н.
  Мета статті полягає у визначенні особливостей та механізмів модернізації педагогічних умов естетичного виховання підлітків засобами образотворчого мистецтва, аналізі сучасних інноваційних технологій, що використовуються при цьому процесі. В статті застосовуються теоретичні методи: порівняння, систематизація та узагальнення наукових джерел з питання використання образотворчого мистецтва як засобу естетичного виховання підлітків. Наукова новизна статті полягає в уточненні змісту поняття «естетичне виховання», запропонуванні організаційно-педагогічних умов, що забезпечують ефективність естетичного виховання підлітків у процесі навчання образотворчому мистецтву. Визнано позитивну роль суб’єктивного сприймання і переживання творів мистецтва, що дозволяють реалізувати їхній об’єктивний естетичний смисл. Виявлено значущість мисленнєвої активності, здатності підлітків до «співдії», «співпереживання» через образне і понятійне узагальнення. Проаналізовано зв’язок одиничного (конкретно-чуттєва форма, образне узагальнення) і загального (чуттєве сприйняття багатогранної сутності зображуваного явища). Обґрунтовано зміст репродуктивного (фрагментарний і сюжетний підрівні); емоційно-художнього; інтуїтивно-художнього; усвідомлено-художнього рівнів сприймання творів образотворчого мистецтва. Результати дослідження можуть бути використані у педагогічній практиці роботи основної школи, а також для розробки навчально-методичних посібників, дидактичних матеріалів педагогічних закладів середньої та спеціальної освіти, ЗВО. The purpose of the article is to determine the features and mechanisms of modernization of pedagogical conditions of aesthetic education of adolescents by means of fine arts, to analyze modern innovative technologies used in this process. Methods and methodology. The methodological basis and an important principle of aesthetic education at the present stage is the idea of an integrated approach, which in the implementation of the system of aesthetic education has a double meaning: the system of aesthetic education should be built on the basis of artistic images that constantly interact with each other in the process of influencing the adolescent, that is, the need for close interaction of art on the basis of interdisciplinary connections is organized; aesthetic education as education by means of the visual arts and by means of reality should become an organic part of the process of aesthetic education. Theoretical methods are used in the article: comparison, systematization and generalization of scientific sources on the use of fine arts as a means of aesthetic education of adolescents. The scientific novelty of the article is to clarify the content of the concept of «aesthetic education», to propose organizational and pedagogical conditions that ensure the effectiveness of aesthetic education of adolescents in the process of teaching fine arts. Results. The positive role of subjective perception and experience of works of art, which allow to realize their objective aesthetic meaning, is recognized. The significance of thinking activity, the ability of adolescents to «co-action» and «empathy» through figurative and conceptual generalization is revealed. The relationship between the individual (specific sensory form, figurative generalization) and the general (sensory perception of the multifaceted essence of the depicted phenomenon) is analyzed. The content of the reproductive (fragmentary and plot sublevels); emotional-artistic; intuitive-artistic; and conscious-artistic levels of perception of works of fine art is substantiated. The results of the study can be used in the pedagogical practice of primary schools, as well as for the development of teaching aids, didactic materials for pedagogical institutions of secondary and special education, higher education institutions.
 • Документ
  МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА МИКОЛИ ЛЕОНТОВИЧА В РАКУРСІ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023) Васильєва, О. В.; Мартиненко, І. І.
  Мета статті полягає у висвітленні внеску М.Д. Леонтовича у становлення та розвиток національної системи музичної освіти на Україні. У дослідженні застосовано традиційні історико-педагогічні методи: аналітичний, зіставно-порівняльний, ретроспективний, логіко-системний, хронологічно-структурний, порівняльний аналіз науково-педагогічної літератури, архівних документів, навчальних матеріалів, праць і доробків педагога М. Леонтовича. Методологічну основу дослідження складають системно-діяльнісний, історико-педагогічний, системний, феменологічний, герменевтичний, історіографічний та культурологічний, підходи та філософський, термінологічний, когнітивний принципи. Наукова новизна статті полягає в узагальненні музично-педагогічної спадщині М. Леонтовича, конкретизації його педагогічних принципів і методів музичного виховання молоді, а також окреслення можливостей впровадження прогресивного досвіду композитора у сучасну практику нової української школи. Результати. Розкрито теоретичні й практичні аспекти музично-педагогічної спадщини М. Леонтовича. Доведено, що його педагогічна діяльність нерозривно пов’язана з композиторською творчістю та вокально-хоровим виконавством. Виявлено розуміння М. Леонтовичем значення народної пісні в процесі музичного виховання учнівської молоді як невичерпного джерела мудрості та духовних ідеалів українського народу. Встановлено, що методичні доробки композитора ґрунтуються на фольклорному матеріалі, який забезпечує доступність залучення дитини у світ музики. Визначено і схарактеризовано основні педагогічні ідеї М. Леонтовича: послідовність навчання від елементарного до складного; активізація учнів в процесі розучування пісень; засвоєння теоретичного матеріалу за допомогою практичних завдань; виховання виконавської самостійності та розвиток ритмічного відчуття як основи формування музичних здібностей; інтеграція музики з іншими видами мистецтва, іншими предметами. The purpose of the article is to highlight the contribution of M. Leontovych to the establishment and development of the national music education system in Ukraine. Methods & methodology. The research employs traditional historical and pedagogical methods, including analytical, comparative, retrospective, logical-systemic, chronological-structural, and comparative analysis of scientific-pedagogical literature, archival documents, educational materials, and the works and contributions of the educator M. Leontovych. The research is based on a combination of methodological approaches, including systemic-activity, historical-pedagogical, systemic, phenomenological, hermeneutical, historiographical, and culturological approaches, as well as philosophical, terminological, and cognitive principles. The scientific novelty of the article lies in the synthesis of M. Leontovych’s musical-pedagogical legacy, the specification of his pedagogical principles and methods of music education for youth, as well as outlining the possibilities for integrating the composer’s progressive experience into the contemporary practices of the new Ukrainian school. Results. Theoretical and practical aspects of M. Leontovych’s musical-pedagogical legacy have been revealed. It has been demonstrated that his pedagogical activities are inseparably linked to his compositional creativity and vocal-choral performance. The understanding of the significance of folk songs in the process of music education for young students as an inexhaustible source of wisdom and spiritual ideals of the Ukrainian people has been highlighted. It has been established that the composer’s methodological contributions are grounded in folkloric material, ensuring the accessibility of involving a child in the world of music. The main pedagogical ideas of M. Leontovych have been identified and characterized: the sequence of teaching from elementary to complex; activation of students during the learning of songs; assimilation of theoretical material through practical tasks; fostering performance independence and developing a sense of rhythm as the foundation for shaping musical abilities; integration of music with other art forms and subjects.
 • Документ
  ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УКРАЇНІ ТА КНР ДО ВИКЛАДАННЯ ОНОВЛЕНОГО ЗМІСТУ ШКІЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НА ПРИНЦИПАХ ІНТЕГРАЦІЇ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023) Беземчук, Л. В.; У, Юе
  У статті теоретично обґрунтовано та практично підтверджено особливості підготовки майбутніх музично-педагогічних працівників у сучасних умовах стандартизації змісту шкільної мистецької освіти України та Китайської Народної Республіки. Досліджено особливості впровадження оновленого змісту мистецької освіти в практичній роботі з учнями на принципах інтеграції. Проаналізовано поняття «змісту освіти», «оновлення змісту освіти», «оновлення змісту шкільної середньої мистецької освіти» в контексті інтегрованого навчання. Уточнено педагогічні умови підготовки здобувачів вишів музичних спеціальностей України та Китайської Народної Республіки засобами інтегровного навчання. Розширено поняття структури змісту навчального предмета «Мистецтво» відповідно нових вимог стандартизації мистецької галузі. Надано практичний аспект реалізації оновленого змісту мистецької освіти на уроках із школярами. Теоретично та практично обґрунтовано педагогічні умови підготовки майбутніх музично-педагогічних працівників для вирішення сучасних проблем викладання оновленого змісту шкільної мистецької освіти. Серед основних акцентовано увагу на створення позитивної атмосфери в процесі практичної роботи з школярами; досягнення діалогічної складової під час взаємодії учителя і учня на уроках мистецтва; надання пріоритету практичної діяльності на принципах інтегрованого навчання в процесі реалізації оновленого змісту шкільної мистецької освіти. Проаналізовано напрями дослідження музично-педагогічної думки українських та китайських науковців щодо принципу інтегрованого навчання в галузі мистецької освіти КНР та України. Розкрито компоненти підготовки майбутніх музично-педагогічних працівників: мотиваційно-пізнавальний; конструктивно-образний; оцінювально-практичний, що ефективно впливають на практичну роботу з учнями в умовах реалізаціїиінтегрованого змісту мистецької шкільної освіти. Надано практичні приклади роботи з учнями в умовах оновленого змісту мистецької шкільної освіти на принципах інтеграції. The article theoretically substantiates and practically confirms the peculiarities of the training of future music and pedagogical workers in the modern conditions of standardization of the content of school art education in Ukraine and the People’s Republic of China. Methods & methodology. Peculiarities of implementing the updated content of art education in practical work with students based on the principles of integration were studied. The concept of «content of education», «updating the content of education», «updating the content of secondary school art education» in the context of integrated education is analyzed. The scientific novelty. Pedagogical conditions for the training of music majors of Ukraine and the People’s Republic of China by means of integrated education have been clarified. The concept of the structure of the content of the educational subject «Art» has been expanded in accordance with the new requirements of the standardization of the art industry. The practical aspect of implementing the updated content of art education in lessons with schoolchildren is given. Results. Pedagogical conditions for the training of future music-pedagogical workers to solve modern problems of teaching the updated content of school art education are theoretically and practically substantiated. Among the main ones, attention is focused on creating a positive atmosphere in the process of practical work with schoolchildren; achievement of the dialogic component during the interaction between the teacher and the student in art lessons; giving priority to practical activities based on the principles of integrated education in the process of implementing the updated content of school art education. The research directions of the music-pedagogical opinion of Ukrainian and Chinese scientists regarding the principle of integrated education in the field of art education of the People’s Republic of China and Ukraine were analyzed. The components of the training of future music-pedagogical workers are disclosed: motivational and cognitive; constructive-figurative; evaluative and practical, which effectively affect practical work with students in the conditions of integrated content of art school education. Practical examples of working with students in the conditions of the updated content of art school education based on the principles of integration are given.