ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УКРАЇНІ ТА КНР ДО ВИКЛАДАННЯ ОНОВЛЕНОГО ЗМІСТУ ШКІЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НА ПРИНЦИПАХ ІНТЕГРАЦІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті теоретично обґрунтовано та практично підтверджено особливості підготовки майбутніх музично-педагогічних працівників у сучасних умовах стандартизації змісту шкільної мистецької освіти України та Китайської Народної Республіки. Досліджено особливості впровадження оновленого змісту мистецької освіти в практичній роботі з учнями на принципах інтеграції. Проаналізовано поняття «змісту освіти», «оновлення змісту освіти», «оновлення змісту шкільної середньої мистецької освіти» в контексті інтегрованого навчання. Уточнено педагогічні умови підготовки здобувачів вишів музичних спеціальностей України та Китайської Народної Республіки засобами інтегровного навчання. Розширено поняття структури змісту навчального предмета «Мистецтво» відповідно нових вимог стандартизації мистецької галузі. Надано практичний аспект реалізації оновленого змісту мистецької освіти на уроках із школярами. Теоретично та практично обґрунтовано педагогічні умови підготовки майбутніх музично-педагогічних працівників для вирішення сучасних проблем викладання оновленого змісту шкільної мистецької освіти. Серед основних акцентовано увагу на створення позитивної атмосфери в процесі практичної роботи з школярами; досягнення діалогічної складової під час взаємодії учителя і учня на уроках мистецтва; надання пріоритету практичної діяльності на принципах інтегрованого навчання в процесі реалізації оновленого змісту шкільної мистецької освіти. Проаналізовано напрями дослідження музично-педагогічної думки українських та китайських науковців щодо принципу інтегрованого навчання в галузі мистецької освіти КНР та України. Розкрито компоненти підготовки майбутніх музично-педагогічних працівників: мотиваційно-пізнавальний; конструктивно-образний; оцінювально-практичний, що ефективно впливають на практичну роботу з учнями в умовах реалізаціїиінтегрованого змісту мистецької шкільної освіти. Надано практичні приклади роботи з учнями в умовах оновленого змісту мистецької шкільної освіти на принципах інтеграції. The article theoretically substantiates and practically confirms the peculiarities of the training of future music and pedagogical workers in the modern conditions of standardization of the content of school art education in Ukraine and the People’s Republic of China. Methods & methodology. Peculiarities of implementing the updated content of art education in practical work with students based on the principles of integration were studied. The concept of «content of education», «updating the content of education», «updating the content of secondary school art education» in the context of integrated education is analyzed. The scientific novelty. Pedagogical conditions for the training of music majors of Ukraine and the People’s Republic of China by means of integrated education have been clarified. The concept of the structure of the content of the educational subject «Art» has been expanded in accordance with the new requirements of the standardization of the art industry. The practical aspect of implementing the updated content of art education in lessons with schoolchildren is given. Results. Pedagogical conditions for the training of future music-pedagogical workers to solve modern problems of teaching the updated content of school art education are theoretically and practically substantiated. Among the main ones, attention is focused on creating a positive atmosphere in the process of practical work with schoolchildren; achievement of the dialogic component during the interaction between the teacher and the student in art lessons; giving priority to practical activities based on the principles of integrated education in the process of implementing the updated content of school art education. The research directions of the music-pedagogical opinion of Ukrainian and Chinese scientists regarding the principle of integrated education in the field of art education of the People’s Republic of China and Ukraine were analyzed. The components of the training of future music-pedagogical workers are disclosed: motivational and cognitive; constructive-figurative; evaluative and practical, which effectively affect practical work with students in the conditions of integrated content of art school education. Practical examples of working with students in the conditions of the updated content of art school education based on the principles of integration are given.
Опис
Ключові слова
музично-педагогічний працівник, оновлення змісту мистецької освіти, інтегроване навчання, вища музична освіта КНР, підготовка майбутнього музично-педагогічного працівника в Україні, music teacher, updating the content of art education, integrated education, higher music education of the People’s Republic of China, training a future music teacher in Ukraine
Цитування
Беземчук Л. В. Підготовка майбутніх музично-педагогічних працівників в Україні та КНР до викладання оновленого змісту шкільної середньої освіти на принципах інтеграції / Л. В. Беземчук, У Юе // Professional Art Education. – 2023. – Vol. 4, No. 1. – Pp. 14–23.
Колекції